Spring naar hoofd-inhoud

Speciaal Erasmusnummer It Beaken

Erasmus heeft in zijn brieven niet alleen de melk- en turfopbrengst van Friesland geprezen, maar ook de geleerdheid van zijn inwoners. In een brief uit 1499 aan de in Friesland geboren Johannes Sixtinus vergeleek de Rotterdamse humanist dit gewest met een vruchtbare moeder die vele geleerden heeft gebaard.

Sixtinus was niet Erasmus' enige Friese correspondent: er zijn meer dan vijftig brieven overgeleverd tussen Erasmus en Friezen, onder wie zijn huisgenoot Haye van Cammingha en de bekende staatsman Viglius van Aytta. Meende Erasmus werkelijk dat de Friezen uitzonderlijk geleerd waren?

Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

De vraag naar de betekenis van Erasmus voor sommige Friezen en de invloed van het werk van de Rotterdamse humanist in Friesland stond centraal op het symposium ‘Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus’, dat Wiebe Bergsma (Fryske Akademy) en Jan Bloemendal (Huygens ING) op 30 november 2011 in Leeuwarden organiseerden.

Het themanummer van tijdschrift It Beaken dat deze week verschijnt, vormt grotendeels de schriftelijke neerslag van de lezingen die tijdens dit congres werden gehouden. De bundel biedt lezingen die zijn omgewerkt tot soms uitvoerige artikelen van Wiebe Bergsma, Fokke Akkerman, Jan van Herwaarden, Jan Bloemendal, Tom Deneire, Jacob van Sluis en Piter van Tuinen.

Wiebe Bergsma overleed voor hij dit themanummer van It Beaken kon bezorgen op 28 juni 2015. Hans Cools nam zijn plaats in de redactie over. Op 13 januari 2017 stierf ook Fokke Akkerman. Voor beide geleerden geldt dat de postuum verschenen stukken in dit Erasmusnummer hun laatste artikelen zijn.

Een heel karwei

‘Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus’ is een dubbelnummer van jaargang 78 (2016) van It Beaken. Wat het verschijnen betreft, heeft It Beaken de laatste twee jaar een grote achterstand opgelopen. Kopij was er genoeg, maar het was een heel karwei tot de definitieve versies van de artikels te komen. Nu het Erasmusnummer er ligt, is de redactie van plan om de andere afleveringen er nu snel achteraan te laten komen. 

Er wordt gewerkt aan een literatuurspecial naar aanleiding van de Dag van de Friese Letterkunde in oktober 2016, een regulier nummer met uiteenlopende artikels en een speciaalnummer over '1666: De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling'.

Ga naar: