Spring naar hoofd-inhoud

Taalweb Frysk 2 februari online

Taalweb Frysk gaat op 2 februari online. Taalweb Frysk is daarmee één van de 100 pioniers van de nieuwe .frl-extensie. Deze door de Fryske Akademy ontwikkelde website biedt een keur aan digitaal schrijfgerei voor het Fries aan, onder andere de nieuwste versie van de Friese spellingchecker (Staveringshifker). De provincie Fryslân zal waarschijnlijk volgende week de regeling van de Friese spelling formeel vaststellen in een provinciale verordening.

Taalweb Frysk is een website met taalhulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven. Op 2 februari 2015 gaat Taalweb Frysk in de lucht op het webadres www.taalweb.frl. De website bestaat uit vijf onderdelen:

  • de Foarkarswurdlist foar it Frysk: de voorkeurswoordenlijst die de voorkeursvormen voor de Friese spelling geeft;
  • de online Staveringshifker, de Friese spellingchecker die ook als Office-plug-in of app kan worden gedownload;
  • de Oersetter, een webapplicatie waarmee automatisch Friese teksten naar het Nederlands kan worden vertaald en andersom;
  • het Wurdboekportaal: het woordenboekportaal waar met één zoekactie in vier Friese woordenboeken kan worden gezocht;
  • en een Paadwizer Fryske stavering, een handleiding die uitgebreid uitleg geeft over de Friese spellingsregels.

Deze taalhulpmiddelen, die in opdracht van de provincie Fryslân zijn ontwikkeld door de Fryske Akademy, zijn voor iedereen gratis beschikbaar gemaakt.

 

Provinciale verordening

Provinciale Staten van Fryslân hebben op 17 december 2014 ingestemd met enkele aanpassingen in de Friese spelling. Deze aanpassingen zullen waarschijnlijk eind januari van kracht worden wanneer de regeling voor de Friese spelling door Gedeputeerde Staten formeel is vastgesteld in een provinciale verordening en in het provinciaal blad is gepubliceerd.

Met deze aanpassingen komen de spellingsregels van het Fries en de wijze waarop woorden in de praktijk gespeld worden voortaan weer overeen. Een beperkt aantal woorden krijgt door de regelaanpassingen echter een andere schrijfwijze. Op de website van de Fryske Akademy kan nu al worden kennisgemaakt met wat er verandert in de Friese spelling.