Spring naar hoofd-inhoud

Agri&Foodscan Fryslân 2020

De derde Agri&Foodscan Fryslân is vandaag verschenen, deze scan heeft als thema de rol van kennis en innovatie in de duurzaamheidstransitie. Er wordt nagegaan voor welke uitdagingen de sector staat, en geanalyseerd op welke wijze regionale initiatieven een bijdrage kunnen leveren. Zo blijkt onder meer dat intermediaire organisaties een belangrijke rol spelen bij de kennisuitwisseling in de duurzaamheidstransitie.  

Transitie is complex
De transitie naar duurzame voedselproductie is complex door een diversiteit aan uitdagingen en belangen. Er komt veel op de agri- en foodsector af: de maatschappelijke eis tot vermindering van de milieubelasting, veranderende marktvraag, afnemende biodiversiteit en klimaatverandering. Tegelijkertijd is er een worsteling met de vraag op welke wijze de sector economisch rendabel kan blijven. De consequentie van deze complexiteit is dat een duidelijke en concrete oplossing voor de sector als geheel nog niet voorhanden is.

Nieuwe productiewijzen
Lokale en regionale experimenten met nieuwe productiewijzen kunnen bijdragen aan de transitie, doordat op kleine schaal de praktische werkbaarheid van duurzamer productiewijzen wordt verkend. Voorbeelden zijn nieuwe melkstromen, zoals Weideweelde, waarbij boeren duurzaamheidsmaatregelen nemen en hiervoor een hogere melkprijs ontvangen. Voor het bereiken van de ambities op het gebied van ecologische duurzaamheid, is het echter nog onzeker of de gecombineerde strategieën van overheidsbeleid en nichemarkten voldoende impact hebben.

Intermediair belangrijk voor kennisuitwisseling
De duurzaamheidstransitie vraagt daarnaast om nieuwe kennis en vaardigheden. De vele nieuwe initiatieven rondom kennisontwikkeling laten zien dat overheden, ondernemers en kennisinstellingen hier in Fryslân al druk mee bezig zijn. In het rapport staat een analyse van de kennisinfrastructuur in Fryslân. Hieruit blijkt  dat intermediaire organisaties door de verbinding met andere organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan het uitwisselen en verspreiden van kennis. Het steunen van deze organisaties is een kansrijke strategie om de transitie naar duurzame landbouw te realiseren.

Agri&Foodscans Fryslân
Agri&Foodscan Fryslân 2020; Kennis en innovatie in de Friese landbouw en verwerkende industrie is de derde en laatste in de serie Agri&Foodscans van de Fryske Akademy. In deze scans worden cijfers, trends en ontwikkelingen in de Friese landbouw op een rijtje gezet. De eerste Agri&Foodscan Fryslân verscheen in november 2018 en gaf een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Het tweede deel – dat eind september 2019 uit kwam – ging dieper in op economische en ecologische duurzaamheid van de sector.