Spring naar hoofd-inhoud

It Beaken over Friese literatuur

Het nieuwe dubbelnummer van It Beaken, onder gastredactie van Reinier Salverda en Eric Hoekstra, brengt van zeven schrijvers bijdragen die de neerslag zijn van hun letterkundig leesonderzoek zoals gepresenteerd op de Letterkundedei te Leeuwarden van 7 oktober 2016.

Piet Gerbrandy maakt Gysbert Japicx fris en nieuw, en wijst erop dat zijn werk vaak hybride van aard is. Alpita de Jong breekt zij een lans voor het andere lezen; onbevangen, nieuwsgierig en vernieuwend. Abe de Vries laat zien door welke historische ontwikkelingen en persoonlijke vooroordelen het werk van dichter Marten Hepkes Bakker buiten de Friese canon geplaatst werd.  

Piter Boersma verdedigt het psycho-analytische proefschrift waar Hein de Jong op promoveerde, een bijna noveleske analyse van De Friesche Tjerne van Gysbert Japicx. Marc van Oostendorp leest Tsjêbbe Hettinga vanuit zijn deskundigheid op het gebied van de klankstructuur van taal en poëzie.  

Friduwih Riemersma laat zien dat het werk van J.H. Brouwer soms gekenmerkt wordt door een sterk gedepolitiseerd, harmonie zoekend schrijverschap. Henk van der Liet bekijkt het Friese werk van Brouwer als scandinavist, en maakt openingen naar waar het bij vertalingen op aankomt: cultuurcontact en de vergezichten die dat opent.  

De uiteenlopende manieren van lezen die de bijdragen in dit nummer van It Beaken laten zien, gaan buiten de gebaande paden, het vrije veld in. Met als centrale boodschap: haal het lezen van Friese literatuur – net als het schrijven – weg uit het keurslijf van traditie, conventie en canonisatie. Hier rijmt opeens de slotzin van Friduwih Riemersma op die van Alpita de Jong: haal de Friese literatuur weg uit de deftigheid van bestuurlijke goedkeuring en prijstoekenning, en herstel haar vrijheid. Bevorder het wilde lezen – of beter: het vrije, onderzoekende lezen, met aandacht en verbeelding, met kennis van zaken en hartstocht – zoals de zeven schrijvers ons dat in deze bundel voordoen, waarmee ze ons verrassen en ons uitdagen om dit zelf ook te ondernemen.

It Beaken is te koop bij de Afûk.

Ga naar: