Spring naar hoofd-inhoud

Voordrachten nieuwe Akademyleden

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die dit lidmaatschap verdienen op grond van verdiensten op het gebied van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen.

Benoeming
Donateurs en leden kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy. Bij de Akademydei worden nieuwe leden benoemd door de directeur-bestuurder, die bij de beoordeling van de voordracht wordt bijgestaan door de benoemingscommissie. 

Voor benoeming op de Akademydei in september 2023 moeten voordrachten uiterlijk dinsdag 31 januari 2023 per brief/e-mail worden ingediend. Bij de voordracht moet duidelijk worden aangegeven waarom de kandidaat het lidmaatschap verdient. Vermeld ook uw eigen contactgegevens, want als de genomineerde tot lid wordt benoemd, willen we u ook graag uitnodigen. Als u niet zeker weet of iemand momenteel lid is van de Fryske Akademy of niet, informeer dan vooraf bij het secretariaat: direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl.  

Een voordrachtsbrief kunt u sturen naar: 

Fryske Akademy 
Nije leden 
Postbus 54 
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden. 

Of per e-mail naar direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl.