Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking

De Fryske Akademy is niet alleen een actieve regionale partner, maar werkt ook nauw samen met andere wetenschappelijke instellingen en universiteiten, bedrijven en overheidsorganisaties, zowel landelijk als internationaal.

 

Samenwerken in onderzoek

De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademy van Wetenschap (KNAW) en werkt nauw samen met de verschillende instituten van de KNAW. De KNAW is daarmee het belangrijkste wetenschappelijke netwerk voor de Fryske Akademy. Met het Meertens Instituut werken wij bijvoorbeeld samen in het door NWO gefinancierde project Taalportaal.

Ook regionaal streven wij naar een goede samenwerking op het terrein van onderzoek. Zo is NHL Stenden partner in verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarin studenten nauw worden betrokken: Serious Gaming voor taalleren en het thema Linguistic Landscape.

 

Multilingualism Laboratory Network

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden werken wij in het netwerk Multilingualism Laboratory Network aan een academische gemeenschap van meertaligheidsonderzoekers, met een bijzondere focus op het Fries. Het uiteindelijke doel is een internationaal laboratorium op te bouwen om de studie van meertaligheid te bevorderen en een gemeenschappelijke onderzoeksagenda te ontwikkelen.

 

Promotietrajecten

Wij begeleiden verschillende promotietrajecten samen met universiteiten in Nederland. Zo zijn er lopende promotietrajecten met de Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Utrecht (UU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Universiteit Maastricht (UM).

Daarnaast hebben wij met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen promotietrajecten opgestart op het terrein van de Friese taal, cultuur, ruimte, historie en identiteit. Met het bieden van promotietrajecten leveren wij een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het wetenschappelijke klimaat in Friesland te bevorderen.

 

Maatschappelijke en private partners

De Fryske Akademy is sterk met de regio verbonden, onder andere door de samenwerking met verschillende provinciale kennisinstellingen. Tresoar en Omrop Fryslân zijn partner in het door NWO gefinancierde project FAME! op het terrein van spraaktechnologie. Ook de Afûk is een vertrouwde partner van de Fryske Akademy, onder meer in het NWO-project Meertalige Beleving.

Grote initiatieven waaraan wij werken met regionale partners zijn:

  • Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018: In 2018 was Leeuwarden samen met de Maltese hoofdstad Valletta verkozen tot Culturele Europese Hoofdstad van Europa. In dit kader werd regionale samenwerking nog meer geïntensiveerd om de ambities van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 te kunnen realiseren.
  • Redbot: online platform met alle informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Binnen dit meerjarenprogramma (2014-2018) zijn er verschillende deelprojecten die zorgen dat bijvoorbeeld alle oude kaarten, museumcollecties, Friese literatuur, films, foto’s, maar ook notariële aktes en oude juridische stukken beschikbaar worden gesteld.

Niet alleen in de regio, maar ook op landelijk niveau zoeken wij de samenwerking met maatschappelijke en private partners.

  • HisGIS: Historisch Geografisch Informatiesysteem dat belangrijke informatie over de stedelijke en provinciale ruimtelijke infrastructuur bevat. In dit project gaat de Fryske Akademy samenwerkingen aan met overheidsorganisaties, grote landelijke archieven en universiteitsbibliotheken.

 

Overheidsorganisaties

De Fryske Akademy is een belangrijke overlegpartner voor Provincie Fryslân. In opdracht van de provinciale overheid voeren wij ook regelmatig toegepaste onderzoeksprojecten uit, zoals op het gebied van Fries taalgebruik op sociale media. Daarnaast ontwikkelen wij voor de Provincie taalhulpmiddelen voor het Fries. 

Met het zogeheten Boppeslach-onderzoek (2007-2014) werd in opdracht van Provincie Fryslân het provinciale onderwijsbeleid geëvalueerd. 

Ook voeren wij onderzoeksopdrachten uit voor gemeenten en geven daarbij een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van beleidsvragen, onder meer op het gebied van taal en onderwijs.

Zo is in 2015 onderzoek gedaan voor gemeente Het Bildt, rondom het opnemen van het Bildts in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

 

Internationale netwerken

Internationaal werken wij samen met verschillende universiteiten, in bilaterale samenwerkingen maar ook in grotere internationale netwerken. Het in 1987 opgerichte Mercator Network is een van de langstlopende Europese samenwerkingsverbanden op het terrein van meertaligheid en minderheidstalen. Ons kenniscentrum Mercator coördineert dit netwerk en vormt daarmee een belangrijke internationale exponent van de Fryske Akademy. Het Mercator Network bestaat uit de volgende partners: Aberystwyth University in Wales, Stockholm University, University of Barcelona en het Research Institute for Linguistics in Budapest.

Op het terrein van de lexicografie is het European Network of E- Lexicografy (ENeL) opgezet met behulp van een COST-subsidie, het netwerk bestaat uit partners van meer dan 27 landen. Ook op geschiedkundig vlak worden internationale samenwerkingsverbanden geconsolideerd. Het Geschiedenisnetwerk (gesnet.eu) bestaat uit historici uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland, met als doel om de regionale geschiedenis aan weerszijden van de grens verder te onderzoeken.

De Fryske Akademy heeft bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met enkele universiteiten en academische kennisinstellingen rondom specifieke thema’s:

  • School of Oriental and Asian Studies (SOAS) van de Universiteit van Londen. Jaarlijks worden er seminars en congressen georganiseerd op het gebied van minderheidstalen, afwisselend in Leeuwarden en London
  • China Center for Linguistic and Strategic Studies (CCLASS) van de Universiteit van Nanjing, op het terrein van taalonderzoek en minderheidstalen
  • The Royal Academy of the Basque Language (Euskaltzaindia) in Bilbao (Spaans Baskenland)
  • De Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) in Pretoria (Zuid-Afrika)