Spring naar hoofd-inhoud

Undersyksprojekten

Undersyksaginda Fryske Akademy 2023-2027

 

Hjir fine jo in oersjoch fan de projekten dêr't wy oan wurkje, of dêr't wy yn de ôfrûne fjouwer jier oan wurke hawwe. Jo kinne it filter brûke om te selektearjen op ûndersykstema. It oersjoch is noch net folslein.

Alle projekten  //  Minske en omjouwing  //  Skiednis en erfgoed  //  Taal en meartaligens

 

okt

27

Rintiid: 2023-2024
Finansiering: KNAW Early Career Partnership
Partners: BirdEyes (University of Groningen)

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2018-2023
Finansiering: Marie Skłodowska-Curie RISE/ HORIZON 2020
Partners: University of Warsaw (PL), Adam Mickiewicz University (PL), Leiden University (NL), Yale University (USA) e.o.

Lees meer

okt

27

Start: 2022
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: University of the Basque Country (ES), Slovenian Academy of Sciences and Arts - Research Center (SI)

Lees meer

okt

27

Rintiid:
Finansiering:
Partners:

Mear ynformaasje folget.

Lees meer

okt

27

Start: 2023
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: Neerlandistiek.nl

Lees meer

okt

27

Rintiid: jierliks evenemint
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: Omrop Fryslân (NL), Afûk (NL), Taalsintrum Frysk (Cedin) (NL), Provinsje Fryslân (NL)

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2020-2023
Finansiering: Erasmus+ KA2/KA201
Partners: Universität Graz (AT), Newcastle University (UK), Alma Mater Studorium/ Universita di Bologna (IT) e.o.

Lees meer

jun

01

Start: 2005
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: KNAW Humanities Cluster (NL)

Lees meer

okt

27

Rintiid:
Finansiering:
Partners:

Mear ynformaasje folget.

Lees meer

okt

25

Rintiid: 2023-2025
Finansiering: Creative Europe
Partners: Pro Progressione (HU), Sijti Jarnge (NO)

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2022-2024
Finansiering: Research Council of Norway, Provinsje Fryslân
Partners: Western Norway University (NO), UiT The Arctic University of Norway (NO), University of Oslo (NO), NHL Stenden University (NL)

Lees meer

jun

11

Rintiid: 2020-2023
Finansiering: Provinsje Fryslân (ûndersykssubsydzje)
Partners: Afûk (NL)

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2022-2025
Finansiering: Erasmus+ KA2
Partners: CIDLeS (PT), Nord University (NO), Rēzekne Academy of Technologies (LV), Tallinn University (EE).

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2023-2027
Finansiering: Fryske Akademy Fûns
Partners: Universiteit van Amsterdam (NL)

Mear ynformaasje folget.

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2021-2024
Finansiering:
Partners: University of Groningen, Fries Planbureau.

Mear ynformaasje folget.

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2022-2026
Finansiering: Frysk Akademyfûns
Partners: Universiteit van Amsterdam

Mear ynformaasje folget.

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2018-2023
Finansiering: Provinsje Fryslân, Frysk Akademyfûns
Partners: Vrije Universiteit Amsterdam (NL)

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2023-2026
Finansiering: Erasmus+
Partners: ATiT (BE), NHL Stenden (NL), 8D Games (NL), Trinity College Dublin (IE), University of the Basque Country (ES).

Lees meer

okt

27

Start: 2023
Partners: Pieter Zijlstra, Sweder Oosterkamp, Teun de Vries

Lees meer

okt

27

Start: 2021
Finansiering: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (DE), e.o.
Partners: Ossietzky Universität Oldenburg (DE), Kyushu University Fukuoka (JP), Lingua Slofstra (NL), Seeltersk-Kontoor/...

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2019-2022, 2024-...
Finansiering: De Friesland Foundation, Frysk Akademyfûns
Partners: Royal Kentalis

Mear ynformaasje folget.

Lees meer

okt

27

Start: 2015
Finansiering: NWO, Suid-Afrikaans Akademie vir Wetenskap en Kuns, e.o.
Partners: Meertens Instituut (NL), Virtuele Instituut vir Afrikaans (ZA), LUCL (NL), INT (NL), Taalunie (NL), KNAW (NL)

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2023-20224.
Finansiering: Provinsje Fryslân
Partners: Planbureau Fryslân

Mear ynformaasje folget.

Lees meer

okt

27

Start: 2018
Finansiering: Fryske Akademy

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2022-2025
Finansiering: Erasmus+ KA220-SCH
Partners: Afûk (NL), Learning Hub Friesland (NL), Wikimedia Ireland (IE), Euskal Wikilarien Kultura (ES) e.o.

Lees meer

okt

27

Rintiid: 2022-2024
Finansiering: Provinsje Fryslân (subsydzje sekundêre literatuer)
Partners: Afûk (NL), Redaksje Literêre Rigen (NL)

Lees meer