Spring naar hoofd-inhoud

Friese bedrijfsgeschiedenis

Economische clusters

In het koepelproject ‘Friese bedrijfsgeschiedenis’ wordt een drietal onderzoeken uitgevoerd. Ten eerste gaat het om een geschiedenis van het familiebedrijf Douma Staal te Sneek. Ten tweede wordt met een oral history de rol van werknemers in de modernisering van zuivelfabrieken in de periode 1955-1980 onderzocht. Het derde onderzoek betreft de historie van de Zuivelschool in Bolsward. Samen met het onderzoek naar de Friese zuivelconsulent Mesdag, voortgevloeid uit het project ‘Learning in the Frisian dairy industry’, presenteren we de deelprojecten op 16 december 2016 tijdens het Sieperda Symposium. Op het symposium, gekoppeld aan de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs, wordt een themagedeelte van het historisch jaarboek De Vrije Fries gepresenteerd. Dit themagedeelte omvat een inleiding en de artikelen over de genoemde onderwerpen.

 

 

Onderzoeksthema
Economische clusters

Projectleider
dr. Marijn Molema

Medewerkers
Jan Ybema, Ronald Plantinga

Looptijd
01/01/2016-01/03/2017

Gefinancierd door
Boelstra Olivier Stichting, Douma Staal, Douwe Kalma Stifting, FB Oranjewoud, Fryske Akademy Fûns, Fries Genootschap, Van Hall Larenstein

Samenwerkingsverband met
Fries Genootschap, Noord-Nederlandse Landbouwbeurs, Universiteit Utrecht

 

De begrippen ‘kennis’ en ‘innovatie’ vormen het zilver en goud van de regionaal-economische politiek. Overheden, ondernemers en kennisinstellingen streven naar nieuwe, kennisintensieve producten en diensten. Hun zoektocht is logischerwijs op de toekomst gericht. Toch loont het om de blik eveneens over de schouder te werpen. Historisch inzicht kan een bijdrage leveren aan beleid gericht op kennis gedreven innovatie. Historici kunnen helpen om de economische kwaliteiten in een regio te (h)erkennen. Met hun narratieve vaardigheden kunnen zij de instrumenten en randvoorwaarden beschrijven, onder invloed waarvan economische vernieuwing wordt gemaakt of gekraakt. Bewustwording van dit economische verleden helpt bij de juiste beoordeling van keuzes voor de toekomst.

Dit mission statement drijft het koepelproject ‘Friese bedrijfsgeschiedenis’. Een van de onderzoeken richt zich op het microniveau van één bedrijf (Douma Staal) om te kijken onder welke omstandigheden dit bedrijf vanaf 1918 heeft kunnen overleven door zich aan te passen. Twee andere onderzoeken draaien om richten zich op collectieve voorzieningen en hun effect op de Friese agrofoodsector als geheel. Het betreft de Zuivelschool in Bolsward en de Friese zuivelconsulent. Een vierde onderzoek bekijkt hoe zuivelfabrieksmedewerkers in de periode 1955-1980 omgingen met modernisering en in hoeverre zij daar een actieve rol bij speelden.

Met deze gevarieerde samenstelling aan historische casuïstiek hopen we de randvoorwaarden te exploreren, waaronder kennis en innovatie in een regio gedijt. Ook hopen we meer kennis te krijgen van het type en de specifieke toepassing van instrumenten, die kennis gedreven innovatie in een regio bevorderen. De resultaten zullen gepresenteerd worden op het Sieperda Symposium met als titel: ‘Kennis en innovatie in de Friese bedrijfsgeschiedenis’. De resultaten zullen tevens neergelegd worden in een thematisch gedeelte van De Vrije Fries.

‘Friese bedrijfsgeschiedenis’ is een project dat op zichzelf staat. Binnen het onderzoeksthema ‘Economische clusters, 1870-heden’ wordt het project ook gezien als opmaat naar een geschiedenis van de agrofoodsector in Fryslân. Deze geschiedenis dient een synthetische monografie te worden waarin de grote lijnen van de moderne landbouw en verwerkende industrie beschreven worden.

Ga naar: