Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-234 71 01 (direksjesekretariaat)

Mail
hbrand@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/hanno-brand/30/409/605

Brand, prof. dr. A.J. (Hanno)

bijzonder hoogleraar

Telefoon
058-234 71 01 (direksjesekretariaat)

Mail
hbrand@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/hanno-brand/30/409/605

Specialismen

geschiedenis van de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd; stadselites; hof en hofcultuur; Hanze; Friese stadhouders; maritieme geschiedenis van Friesland

 

 

Projecten

Friese stadhouders (projectmedewerker)
Werkgroep Maritieme Geschiedenis (lid)

 

 

Biografie

Hanno Brand (Gouda 1959) studeerde geschiedenis van de middeleeuwen in Leiden en Gent (België). In 1986 was hij als promovendus en docent werkzaam aan de Vakgroep middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 1989 volgde een aanstelling aan de Universiteit Gent als docent en onderzoeker. Tussen 1995 en 2001 was hij als postdoc en projectleider werkzaam aan het Deutsches Historisches Institut in Parijs. Zijn onderzoek richtte zich daar op het Bourgondische hof in de vijftiende eeuw. In 2001 volgde de overstap naar de Universiteit van Groningen waar hij als docent en postdoc onderzoeker aangesteld werd bij de vakgroep middeleeuwse geschiedenis. Aldaar was hij leider van het Hanze Studiecentrum en verrichte hij onderzoek naar de relaties tussen de Nederlanden en de Hanze in de vijftiende en zestiende eeuw.

In 2009 trad hij in dienst van de Fryske Akademy en begon daar als hoofd van de vakgroep geschiedenis. Sindsdien richt zijn onderzoek zich op de Friese stadhouders en de Friese maritieme geschiedenis in de vroeg-moderne tijd. Na een korte interimperiode was hij van december 2013 tot in januari 2018 directeur-bestuurder van de Fryske Akademy.

Sinds 1 februari 2017 is hij daarnaast bijzonder hoogleraar Friesland in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800) namens de Fryske Akademy aan de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Zijn dissertatie Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden 1420-1510 verscheen in 2006. Van zijn hand verschenen ruim zeventig artikelen in zes talen. Hij was eindredacteur van een tiental bundels en één van de samenstellers van de driedelige archiefinventaris Baltic Connections (2007).

Daarnaast is Brand bestuurslid en lid van de wetenschapsraad NISE (National movements and intermediary structures in Europe), lid van het Prize Papers-consortium, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, lid van de UCF (University Campus Fryslân), redactielid van It Beaken, lid van het consortium Fryske Akademy-leerstoelen in Leiden, lid van de stuurgroep Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed Fryslân en lid van de adviesraad Marhisdata (Stichting Maritiem-Historische Databank).

 

 

Nevenwerkzaamheden

lid curatorium Nordfriisk Instituut (Bredstedt, Duitsland)
lid Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie
lid Stuurgroep University Campus Fryslân
lid Stuurgroep Lân fan Taal (KH 2018)
lid bestuur Stichting Nassau
lid adviesraad MarHisData
lid consortium Prize Papers
lid stuurgroep “Marijke Meu jier 2015”
lid Wetenschappelijke Raad NISE (nationalistische Intermediaire Structuren in Europa)
bestuurslid Vereniging voor Zeegeschiedenis
lid DOLCI (Directeuren overleg lid Leeuwarder Culturele Instellingen)
lid Stuurgroep Deltaplan Digitalisering Frysk Erfguod
lid Netwerk De Verbinding te Leeuwarden
bestuurslid Maritime Wurkgroep Fryske Akademy
redactielid It Beaken