Spring naar hoofd-inhoud

Janssen, dr. L. (Lydia)

Postdoctoraal onderzoeker

Spesjalismen

 

 

midsiuwske skiednis, histoarysk GIS, rurale skiednis, digital humanities 

 

 

Biografy

Jonathan Bos (Capelle aan de IJssel, 1991) studearre skiednis oan 'e Universiteit Leiden. Nei in perioade fan belangsttelling foar midsiuwske skiednis hat er him oan 'e ein fan syn stúdzje spesjalisearre yn 'e kombinaasje fan skiednis en geografyske ynformaasjesystemen (GIS). Hy sleat syn master yn 2017 ôf mei in skripsje oer de rekonstruksje fan it besit fan haadlingen en eigenierde yn 'e Fryske midsiuwske maatskippij, mei gebûk fan in grûnbelestingregister, GIS en ûnderskate boarnen.

De neiere útwurking fan dizze metoade is in ûnderdiel fan syn promoasjeûndersyk by de Fryske Akademy en de Universiteit Leiden nei de adel, boeren en de midsiuwske buorkerijpleats yn 'e Fryske klaaigebieten tusken 1350 en 1600. Hy ûndersiket de struktuer en gearwurking fan de ûnderskate sektoaren yn dizze maatskippij en de rol fan de buorkerijpleats yn dat gehiel.