Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-234 30 20

Mail
hbloemhoff@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/henk-bloemhoff/33/571/910

Bloemhoff, dr. H. (Henk)

gastonderzoeker (honorary research follow)

Telefoon
058-234 30 20

Mail
hbloemhoff@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/henk-bloemhoff/33/571/910

Specialismen

fonologie, historische taalkunde, lexicografie, syntax en toponymie (Stellingwerfs en Nedersaksisch) 

 

Biografie

Henk Bloemhoff (Nijeberkoop 1948) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1971-'78), met als bijvakken Nedersaksisch en Middelfries. Van 1978 tot 1981 werkte hij als dialectoloog en van 1985 tot 1988 als hoofd wetenschap aan de IJsselacademie in Kampen. Ook was hij enige tijd werkzaam aan het Nederlands resp. Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, onder meer voor dissertatie-onderzoek, als docent historische taalkunde en als mede-auteur van het Woordenboek van de Drentse Dialecten. Het dissertatie-onderzoek betrof de toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie aan de hand van het Stellingwerfs (promotie in 1991).

Bloemhoff is de grondlegger en auteur van het vierdelige Stellingswarfs Woordeboek (1994-2004). In de periode 1991-2009 was Bloemhoff als taalkundige werkzaam bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Daarnaast was hij vanaf 1979 docent algemene en historische taalkunde van het Nederlands in de master- en bacheloropleidingen van de NHL (UAS), de laatste tijd als hoofddocent; gepensioneerd per 1 augustus 2013.

 

Publicaties (selectie)

Bloemhoff, H., Ph. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer (2019), Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Bloemhoff, H., D. Worst, M. Dijkstra, T. Spijkman, L.Tiesinga e.a. (2017), Veldnaemen van Stellingwarf diel VII Oosterwoolde. Naemelieste mit uutleg; laandschopshistorische en naemkundige heufdstokken. Berkoop / Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte m.m.v. Historische Vereniging Oosterwolde e.o.

Duijl, J. van, S. Galema en H. Bloemhoff (2017), Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende / Rentmeestersrekeningen van Stellingwerf-Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde. Berkoop / Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Bloemhoff, H. en N.F. Streekstra m.m.v. R. Keulen en A. Versloot (2015), Basisboek Historische taalkunde van het Nederlands. Met afzonderlijke aandacht voor het Brabants, Fries, Limburgs, Nedersaksisch, Vlaams en Zeeuws. Groningen: kleine Uil educatief

Bloemhoff, H., Niebaum, H., Nijen Twilhaar, J., & Scholtmeijer, H. (2013). Low Saxon phonology; Low Saxon morphology and syntax; Recent evolutions in the position and structure of Low Saxon. With an excursus to the new polders in Flevoland, In F. Hinskens & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space: Dutch (Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, 3). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 454-511.

Bloemhoff, H. (2010). Westfaalse breking in het Nedersaksisch van Padhuis en Schoonebeek. In J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (Eds.). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 57-72). Gent: Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent.

Bloemhoff, H. (2009). Der Geographische Bereich der “Westfälische Brechung” in Overijssel und Umgebung. In. A.N. Lenz, C. Gooskens & S. Reker (Eds.), Low Saxon Dialects across Borders – Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg (pp. 149-177). Stuttgart: Steiner Verlag.

Bloemhoff, H., van der Kooi, J., Niebaum, H. W. H., & Reker, S. J. H. (2008). Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Bloemhoff, H. (2005). Taaltelling Nedersaksisch. Een enquête naar het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch in Nederland. Groningen/Oldeberkoop: Sasland.

Bloemhoff, H. (2005). Stellingwerf en z’n ”Westhoeke”: een reeks verfijningen door dialectonderzoek, in: J. Engelsman, J. Kruijsen, E. Sanders & R. Tempelaars (Eds.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Huldebundel N. van der Sijs 50 jaar (pp. 13-18). Den Haag: SDU Uitgevers.

Bloemhoff, H. (1994). De interaktie van fonologie en syntaxis in het Stellingwerfs. In G.E. Booij & J. van Marle (Eds.), Dialectfonologie. Lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992 (pp.9-19). Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut.

Bloemhoff, H. (1994-2004). Stellingwarfs Woordeboek. Deel 2 F-K [1994]; dl. 3 [1997]; dl. 4 [2001); dl. 1 [2004]. Oosterwoolde resp. Berkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Bloemhoff, H., & Niebaum, H. (1991). Nedersaksische lexicografie. In Taal en Tongval, themanummer 4, Dialectlexicografie, 39-57.

Bloemhoff, H. (1991). Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de Natuurlijke Generatieve Fonologie (Nedersaksische studies 15). Dissertation, University of Groningen.

Bloemhoff, H. (1986). Op weg naar een Woordenboek van de Drentse Dialecten. Driemaandelijkse Bladen 38, 1-41.

Bloemhoff, H. (1984). Stellingwerfse diftongen contra Natuurlijke Generatieve Fonologie. In N.R. Århammar, Ph.H. Breuker, F. Dam, A. Dykstra & T.J. Steenmeijer-Wielenga (Eds.), Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes (pp. 237-242). Assen: Van Gorcum.

Bloemhoff, H. (1981). Stellingwerfse /g/ in anlaut: relict, eigen ontwikkeling of ontlening?, in: Tabu 11, 99-103.

Bloemhoff, H. (1980). Een geval van klinkerwisseling in het Stellingwerfs. In Th. Janssen & N.F. Streekstra (Eds.), Grenzen en domeinen van het Nederlands (pp.206-228). Groningen: TaBU Nederlands Instituut.

Bloemhoff, H. (1980). Verkleinwoordvorming in het Kuinders (I en II). Driemaandelijkse Bladen 32, 1- 24; 156-167.