Spring naar hoofd-inhoud

Sijens, drs. H. (Hindrik)

lexicograaf

Specialismen

lexicografie; e-lexicografie; neologismen; databanken; spelling

 

Projecten

Online Nederlands-Fries ânsk-Frysk woordenboek (projectmedewerker)

 

Biografie

Hindrik Sijens (Twijzel, 1960) studeerde Friese taal- en letterkunde aan de Leeuwarder hogeschool NHL en de Universiteit van Amsterdam. Zijn UvA-doctoraalscriptie was een onderzoek naar neologismen in het Fries (2004).

Hij werkt sinds 1985 bij de Fryske Akademy en was o.a. redacteur van het Wurdboek fan de Fryske Taal/Woordenboek der Friese taal en het Frysk Hânwurdboek. Daarnaast publiceerde hij artikelen over bakkersvaktaal, neologismen in het Fries, Engelse leenwoorden in het Fries en over Tony Feitsma en de spelling van het Fries. De afgelopen jaren was hij verbonden aan het project Taalweb Frysk, dat met o.a. het Wurdboekportaal (woordenboekportaal), de spellingschecker en de Foarkarswurdlist foar it Frysk (voorkeurswoordenlijst voor het Fries) digitale taalhulpmiddelen voor het Fries biedt. De komende jaren werkt hij aan het project Nederlânsk-Frysk wurdboek, een nieuw elektronisch vertaalwoordenboek.

Sijens is betrokken bij het European Network of e-Lexicography, lid van de werkgroepen 1 (Integrated interface to european dictionary content) en 3 (innovative e-dictionaries).

 

Publicaties (selectie)

Sijens, H. (2015). Tony Feitsma en de stavering fan it Frysk: om in iepen wittenskiplike diskusje en brede politike beslútfoarming. In A.T. Popkema, L. Folkertsma, R. Veenbaas & A. Riemersma (Eds.), Wittenskip en Beweging, Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Feitsma. Ljouwert: Wijdemeer, 77-96.

Buwalda, H., Buwalda, S., van der Burg, A., & Sijens, H. (2015). Woordeboek fan 't Bildts. St.-Anne: HDU.

Sijens, H. & Dykstra, A. (2013). Language Web for Frisian. Yn I. Kosem, J. Kallas, P. Gantar, S. Krek, S., M. Langemets, M. Tuulik (Eds.), Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference. (pp. 93-105).  Ljubljana/Tallinn:  Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Eesti Keele Instituut.

Sijens, H., Depuydt, K. (2010). Wurdboek fan de Fryske taal/Dictionary of the Frisian Language online: new possibilities, new opportunities. Yn A. Dykstra, T. Schoonheim (Eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. (pp. 726-732). Ljouwert: Fryske Akademy/Afûk.

Duijff, P., van der Kuip, F. J., de Haan, R. & Sijens, H. (2008). Frysk Hânwurdboek. Ljouwert: Fryske Akademy/Afuk.

Sijens, H. (2008). How Information and Communication Technology (ICT) can Help Language Preservation and Education. Yn de Graaf, T., Ostler, N. & Salverda, R. (eds.). Endangered Languages and Language Learning. Proceedings of the Conference FEL XII. (p. 135-138.) Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy/Afûk.

Sijens, H. (2007), 'In Fryske detektive-roman, kin det, mei det, moat det?' - Over de rol van het Nederlands bij het lenen van Engelse woorden in het Fries. Neerlandica Extra Muros, 45(1), 33-48.

Sijens, H. (2004). Neologismen yn it Frysk - 'Wat wy net hawwe dat liene wy'. It Beaken, 66(3-4), 256-298.

 

In de media

Grut Frysk Diktee. Telefyzjeútstjoering 20-5-2015. Foarsitter fan 'e sjuery. http://www.omropfryslan.nl/fryskdiktee

Duijff, P., Dykstra, A., van der Kuip, F., Sijens, H. (2015). A standardized wordlist and new spellchecker of Frisian. Yn Kernerman Dictionary News. Volume 23. (pp. 19-20).

Betten, E. (2015). Taalweb Frysk moet aanmoedigen tot Fries schrijven. Friesch Dagblad [Leeuwarden], 2 February 2015, p. 24.

Radioprogramma ‘De kennis van nu’, oer Taalweb en de Wurdlist. 18-12-2014. http://www.npo.nl/de-kennis-van-nu/18-12-2014/RBX_NTR_697238

Sijens, H. (2014). Lêzbere foroaringen. Friesch Dagblad [Leeuwarden], 29 March 2014.

CLARIN - Fries Woordenboek. Optreden yn film oer Wurdboek fan de Fryske taal as ûnderdiel fan de Geïntegreerde Taalbank. (2012). https://www.youtube.com/watch?v=aSWKJucbWY8