Spring naar hoofd-inhoud

Sijens, drs. H. (Hindrik)

lexicograaf

Specialismen

lexicografie; e-lexicografie; neologismen; databanken; spelling

 

Projecten

Online Nederlands-Fries ânsk-Frysk woordenboek (projectmedewerker)

 

Biografie

Hindrik Sijens (Twijzel 1960) studeerde Friese taal- en letterkunde aan NHL Stenden (Leeuwarden) en de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt sinds 1985 bij de Fryske Akademy en was o.a. redacteur van het Woordenboek der Fryske Taal (1984 -2011) en het Frysk Hânwurdboek (2008 ). Daarnaast publiceerde hij artikelen over bakkersvaktaal, neologismen in het Fries, Engelse leenwoorden in het Fries, de Friese spelling en over woordenboekportalen.

Momenteel is hij redacteur van het Online Nederlands-Fries woordenboek en Frysker en werkt hij mee aan de nieuwe Friese Bijbelvertaling.

Verder zit hij in het bestuur van Euralex, (Europese Associatie voor Lexicografie) en is hij voorzitter van de jury van het Grut Frysk Diktee.

 

Publicaties (selectie)

Sijens, H. (2015). Tony Feitsma en de stavering fan it Frysk: om in iepen wittenskiplike diskusje en brede politike beslútfoarming. In A.T. Popkema, L. Folkertsma, R. Veenbaas & A. Riemersma (Eds.), Wittenskip en Beweging, Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Feitsma. Ljouwert: Wijdemeer, 77-96.

Buwalda, H., Buwalda, S., van der Burg, A., & Sijens, H. (2015). Woordeboek fan 't Bildts. St.-Anne: HDU.

Sijens, H. & Dykstra, A. (2013). Language Web for Frisian. Yn I. Kosem, J. Kallas, P. Gantar, S. Krek, S., M. Langemets, M. Tuulik (Eds.), Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference. (pp. 93-105).  Ljubljana/Tallinn:  Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Eesti Keele Instituut.

Sijens, H., Depuydt, K. (2010). Wurdboek fan de Fryske taal/Dictionary of the Frisian Language online: new possibilities, new opportunities. Yn A. Dykstra, T. Schoonheim (Eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. (pp. 726-732). Ljouwert: Fryske Akademy/Afûk.

Duijff, P., van der Kuip, F. J., de Haan, R. & Sijens, H. (2008). Frysk Hânwurdboek. Ljouwert: Fryske Akademy/Afuk.

Sijens, H. (2008). How Information and Communication Technology (ICT) can Help Language Preservation and Education. Yn de Graaf, T., Ostler, N. & Salverda, R. (eds.). Endangered Languages and Language Learning. Proceedings of the Conference FEL XII. (p. 135-138.) Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy/Afûk.

Sijens, H. (2007), 'In Fryske detektive-roman, kin det, mei det, moat det?' - Over de rol van het Nederlands bij het lenen van Engelse woorden in het Fries. Neerlandica Extra Muros, 45(1), 33-48.

Sijens, H. (2004). Neologismen yn it Frysk - 'Wat wy net hawwe dat liene wy'. It Beaken, 66(3-4), 256-298.

 

In de media

Grut Frysk Diktee. Telefyzjeútstjoering 20-5-2015. Foarsitter fan 'e sjuery. http://www.omropfryslan.nl/fryskdiktee

Duijff, P., Dykstra, A., van der Kuip, F., Sijens, H. (2015). A standardized wordlist and new spellchecker of Frisian. Yn Kernerman Dictionary News. Volume 23. (pp. 19-20).

Betten, E. (2015). Taalweb Frysk moet aanmoedigen tot Fries schrijven. Friesch Dagblad [Leeuwarden], 2 February 2015, p. 24.

Radioprogramma ‘De kennis van nu’, oer Taalweb en de Wurdlist. 18-12-2014. http://www.npo.nl/de-kennis-van-nu/18-12-2014/RBX_NTR_697238

Sijens, H. (2014). Lêzbere foroaringen. Friesch Dagblad [Leeuwarden], 29 March 2014.

CLARIN - Fries Woordenboek. Optreden yn film oer Wurdboek fan de Fryske taal as ûnderdiel fan de Geïntegreerde Taalbank. (2012). https://www.youtube.com/watch?v=aSWKJucbWY8