Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-234 30 48

Mail
fvdkuip@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Kuip, dr. F.J. (Frits) van der

lexicograaf

Telefoon
058-234 30 48

Mail
fvdkuip@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

 

Specialismen

lexicografie; fraseologie

 

Projecten

Taalweb Frysk (projectmedewerker)
Online Nederlands-Fries woordenboek (projectmedewerker)

 

Biografie

Frits van der Kuip (Drachten 1955) heeft Nederlands en Fries gestudeerd op de beide Amsterdamse universiteiten. In zijn studiejaren lag de nadruk op letterkunde. Hierna heeft hij van 1983 tot 1985 als sociolinguïst aan de Vrije Universiteit Amsterdam gewerkt in het ZWO-project Uitspraakveranderingen in het Fries onder invloed van het Nederlands.

Sinds 1986 werkt hij als lexicograaf bij de Fryske Akademy. Daar maakte hij deel uit van de redactie van het Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal (1984-2011). In 2003 promoveerde Van der Kuip op een proefschrift over 17de-eeuws Fries idioom.

Verder was hij met Pieter Duijff eindredacteur van het Frysk Hânwurdboek (2008). Recentelijk was hij betrokken bij het project Taalweb Frysk (2012-'14). Op dit moment is hij bezig met de voorbereiding van een online Nederlands-Fries vertaalwoordenboek.

Hiernaast is hij bestuurslid en werkgroeplid van het European network of e-Lexicography (ENeL) en algemeen lid van Euralex en Europhras.

 

 

Publicaties (selectie)

Kuip, F. van der (2016). As-ferlikingen as konstruksjes. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 65, 1-2, 40-56.

Kuip, F. van der (2012). Grammatikalisaasje fan bysinnen fan graadoantsjuttend gefolch. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 61, 142-157.

Kuip, F. van der (2011). Fuortsettende mulwurden as yntinsivearjende bywurden yn it Frysk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 60, 139-157.

Duijff, P & F. van der Kuip (2011). Morfeemfinale r-deleesje yn bûgingen, ôfliedingen en gearsettingen. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 60, 44-59.

Kuip, F. van der (2010). Dictionaries and their influence on language purification in minority languages. The case of Frisian. Proceedings of the XIV Euralex International Congress, 1497-1504.

Duijff, P. & F. van der Kuip (Eds.) (2008). Frysk Hânwurdboek. Ljouwert: Fryske Akademy/Afûk.

Kuip, F. van der (2007). Is de Nijfryske ferbining binnen de balken fan oarsprong in rjochtsterm? Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 56, 114-124.

Kuip, F. van der (2007). In fantastyske samling Frysk taaleigen fan Paulus Scheltema. Philologia Frisica anno 2005, 155-165.

Kuip, F. van der (2006). The 17th Century Burmania-Proverbs: International or Home-made? Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarschip, 23, 309-326.

Kuip. F. van der (2004). Gysbert Japix en it sprekwurd. It Beaken, 66, 20-47.

Kuip, F.J. van der (2003). De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen (Ph.D. thesis Vrije Universiteit Amsterdam).  Leeuwarden/Ljouwert: Fryske Akademy.

Kuip, F. van der (1998). Spreekwoorden in hun tijd. In M. Vliegen & J. van Maren (Eds.). ‘Uten Schatschrine des Herten’. Vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid. Amsterdam: VU Uitgeverij, 71-78.

Kuip, F.J. van der (1992-2011). It; keunstakadeemje-klerk; klerkje-koaitstôk, kryk-krolwurk; p-plokjild; ploksel-puzzeltocht; t-tinken; tinker-trouplannen; wif-wintelwjok. In K.F. van der Veen & P.Y.J. Boersma (Eds.). Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal. Ljouwert: Fryske Akademy, (9) 383-385; (10) 293-400; (11) 1-134, 322- 367; (16) 152-400; (17) 1-250; (22) 127-400; (23) 1-238; (25) 273-368.

Kuip, F. van der (1988). De etymology fan klúnje. In S. Dyk & G. de Haan (Eds.). Wurdfoarried en wurdgrammatika. In bondel leksikale stúdzjes. Ljouwert: Fryske Akademy, 115-120.

Kuip, F.J. van der (1987). Utspraken oer en waarnimmingen fan syllabisearing fan 1850 ôf. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3(2), 37-53.

Feitsma, A., van der Geest, E., van der Kuip, F. J. & Meekma, I. (1987). Variations and development in Frisian sandhi phenomena. International Journal of the Sociology of Language, 64, 81-94.

Kuip, F.J. van der (1986). Syllabisearring yn it Frysk en it Hollânsk fan Fryskpraters. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 2(3), 69-92.

 

In de media

A. Dykstra, P. Duijff, F. van der Kuip and H. Sijens (2015). A standardized wordlist and new spellchecker of Frisian. Kernerman Dictionary News, 23, 19-20.