Spring naar hoofd-inhoud

Missie en doelstellingen

 

Als toekomstgerichte netwerkinstelling doet, deelt en faciliteert de Fryske Akademy wetenschappelijk onderzoek naar de Friese casus in internationaal en multidisciplinair perspectief. Dit betreft zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De focus ligt daarbij op het Fries, de meertalige samenleving, regionale geschiedenis in internationaal perspectief, minderheidstalen en -culturen en ontwikkeling van digitale infrastructuren – het liefst in dwarsverband en in comparatief perspectief.

Een klein instituut met grote ambitie en een nog groter netwerk: ús Fryske Akademy is een inspirerende uitwisselingsplaats voor wetenschappelijke kennis. Een uitzonderlijke ‘onderzoeksoase’ waar, door staf en gasten, open wetenschap met impact wordt bedreven. Als onderzoeksinstituut, voortkomend uit de maatschappij, hebben wij een voorrechtspositie, die we optimaal benutten. We doen dit vanuit de overtuiging dat we de mienskip het beste kunnen dienen door op hoog academisch niveau onderzoek te doen.

Met multidisciplinair onderzoek levert de Fryske Akademy vernieuwende bijdragen aan het internationale wetenschappelijke discours, draagt de Fryske Akademy bij aan het academische klimaat in Leeuwarden en Fryslân, en genereert inspirerende fundamentele en toepasbare kennis voor en over de samenleving. De Fryske Akademy werkt vanuit sterk engagement met Fryslân en de Friezen, met oog voor maatschappelijke impact, aan wetenschap op niveau.

De missie van het Mercator European Research Centre - onderdeel van de Fryske Akademy - onderschrijft en versterkt de overkoepelende Fryske Akademy-missie, door specifieke focus op: “onderzoek, de verspreiding en toepassing van kennis op het terrein van meertaligheid, individueel en in de samenleving, en het leren van talen, in formele en informele setting. Het startpunt van Mercator ligt op het terrein van minderheidstalen, vooral in Europa maar ook daarbuiten. Dit betreft niet alleen autochtone maar ook migranten talen.” Het heeft de opdracht meegekregen: ‘breng Fryslân naar Europa en haal Europa naar Fryslân’.

 

Strategisch Beleidsplan 2022-2027

Ons Strategisch Beleidsplan 2022-2027 kunt u downloaden in het Frysk, Nederlands of English (pdf).

 

Onderzoeksagenda 2023-2027

Onze onderzoeksagenda 2023-2027 kunt u downloaden in het FryskNederlands of English (pdf).

 

Doelstellingen

Onze ambitie is om als expertisecentrum in heel Europa bekend te zijn en daarmee de regio trots te maken op het instituut. De FA beoogt een voorbeeld te zijn voor wetenschappelijke instituten in andere minderheidsregio’s; een inspirerende plek waar aanstormende en gevestigde onderzoekers graag komen om van onze expertise gebruik te maken; een veilige oase waar men in openheid ideeën kan uitwisselen en waar men gestimuleerd wordt de grenzen van kennis rond de Friese casus en aanverwante thema’s te verleggen. Over 10 jaar vraagt niemand zich nog af wat de Fryske Akademy doet, maar hoe je erbij betrokken kan zijn.

Er zijn uitgebreide organisatiedoelstellingen geformuleerd voor de periode 2022-2027 op het gebied van profilering, samenwerking, aquisitie en organisatieontwikkeling. Die kunt u nalezen in het Strategysk Beliedsplan 2022-2027 (vertaling: NL/ ENG).

 

Kerntaken

De kerntaak van de Fryske Akademy is het doen van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar de Friese Casus, met impact. In dit onderzoek speelt de ICT en de ontwikkeling van digitale tools en collecties een steeds belangrijkere rol. In het verlengde hiervan kunnen de volgende kerntaken onderscheiden worden:  

 • Actieve deelname aan het internationale wetenschappelijk debat door het leveren van hoogwaardige publicaties en deelname aan congressen en symposia.  
 • Bijdragen aan het behoud en de bevordering van het Fries als tweede rijkstaal.  
 • Kennisvergaring en kennisdeling met betrekking tot de Friese taal, cultuur en geschiedenis ten behoeve van maatschappelijke partijen.  
 • Het entameren en aangaan van samenwerkingsverbanden met de regionale kennisinstellingen en met universiteiten en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.  
 • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met overheden in regio’s met een minderheidstalenproblematiek.  
 • Het verrichten van opdrachtonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van regionaal- en Europees overheidsbeleid.  
 • Het aanleggen en onderhouden van digitale collecties met betrekking tot het Friese gesproken en geschreven erfgoed.

 

Kernwaarden

De kernwaarden van de Fryske Akademy zijn in het Strategysk Beliedsplan 2022-2027 geformuleerd:

 • Impactvol: onze unieke expertise, ons onderzoek en onze agenda, hoe we kennis delen, hoe we samenwerken als team en met anderen heeft impact.
 • Open: we zetten in op Open Science en Open Access, wij zijn benaderbaar, inclusief, wisselen uit, werken samen, verwelkomen feedback en laten mensen profiteren van onze oase.
 • Proactief: we zetten toekomstgerichte onderzoeksagenda’s neer, nemen initiatief, zoeken verbinding, we zijn ambitieus, intrinsiek gemotiveerd, strategisch, we communiceren actief.
 • Flexibel: vanuit onze missie zetten we waar nodig onze kennis in, we spelen in op kansen en ontwikkelingen, zijn toekomstgericht en niet bang bij te sturen, we werken als flexibel team.
 • Betrouwbaar: onze kennis en onze mensen zijn ons kapitaal; we zorgen dat onze kennis up-to-date, verantwoord, integer en geborgd is, we vertrouwen op onze missie, gaan prudent om met de middelen die ons door de maatschappij ter beschikking worden gesteld; we zijn een betrouwbare samenwerkingspartner die doet wat hij belooft.