Spring naar hoofd-inhoud
    Datum en tijd: zaterdag 7 oktober 2017, 09.00-13.30 uur
    Locatie: Aerden Plaets, Dominee Schulingstraat 4-6, Oude Bildtzijl
    Toegang en opgave: de toegang is gratis, maar opgave vooraf is wel noodzakelijk. Dat kan t/m vrijdag 29 september via mw. Margje Wolthuizen (e-mail: mwolthuizen@fryske-akademy.nl of tel. (058) 233 69 24).

 

De Nederlandse Taalunie en de provincie Fryslân zijn van plan om samen beleid te ontwikkelen voor de Fries-Nederlandse mengtalen in Fryslân. In tegenstelling tot het Fries en het Stellingwerfs (Nedersaksisch) zijn deze mengtalen door de Nederlandse overheid niet erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden.

De mengtalen in kwestie zijn Bildts, Stadsfries (Boalserters, Dokkumers, Franekers, Harlingers, Liwwadders, Snekers, Starumers, Feensters, Kollumers), Pompsters, en de talen van de eilanden Terschelling (Aasters, Mezlâns en Westers), Ameland en Schiermonnikoog. Het Hylpers (Hindeloopers) is taalkundig gezien geen mengtaal, maar wordt vanwege het beleid van de provincie Fryslân meegenomen in deze inventarisatie.

In deze bijeenkomst willen we de wensen en noden van taalgebruikers, organisaties en mensen in het werkveld inventariseren en van gedachten te wisselen met politici en ambtenaren over hoe dat taalbeleid eruit zou moeten zien.

De voertalen van het symposium zijn Nederlands, Fries, en alle bovengenoemde mengvariëteiten.

 

 

Programma

Dagvoorzitter: Cor van der Meer

09.00Inloop
09.30Opening door wethouder Boukje Tol, gemeente Het Bildt
09.45

Hans Van de Velde: Aanleiding en doelstellingen van deze bijeenkomst

Alex Riemersma: Het streektalenbeleid van de provincie Fryslân

Eric Hoekstra: Het Bildts, een paradijs voor linguïsten

Abel Darwinkel: Praktijkervaringen uit Drenthe

10.30Voorstelronde deelnemers
10.45

Werkwinkel ronde 1, keuze uit:

1) Taaloverdracht thuis en in de voorschoolse opvang

2) Zorg en ouderen

3) Mengvariëteiten als cultureel erfgoed

11.45

Werkwinkel ronde 2, keuze uit:

4) Taalnoden van bevolking en gemeenten

5) Taal leren met en door volwassenen

6) Publieke en sociale media

12.30Lunch met een samenvatting van de resultaten van de werkwinkels
13.15

Afsluiting

13.30

Einde van de studiebijeenkomst