Spring naar hoofd-inhoud
    Datum, tijd en locatie
    Vrijdag 29 maart 2019, 10.30-16.00 uur. Locatie: Fryske Akademy (zaal Sânwâlden)
    Entree en aanmelden
    Meedoen aan het symposium is kostenloos. Helaas is opgave niet meer mogelijk: het symposium is volgereserveerd.

  

Het Groninger Academiegebouw met de Friese vlag op de dag dat Teake Binnert Hoekema als eerste het doctoraal Fries kreeg, 4 december 1951 (beeld: Frans Popken).

De toekomst van de frisistiek in Nederland: een symposium

Het lijkt niet goed te gaan met de frisistiek in Nederland. Die constatering vormt de aanleiding tot het organiseren van een congres over de toekomst van de frisistiek.

Wie de frisistiek – de wetenschappelijke studie van de Friese taal- en letterkunde – van nu overziet en vergelijkt met de situatie van zo'n veertig, vijftig jaar geleden, zal zien dat er heel wat is veranderd. Toen waren er hoogleraren voor het Fries aan de universiteiten van Groningen, Amsterdam (zowel VU als UvA), Utrecht en Leiden. Voor het onderzoek was bovendien de Fryske Akademy belangrijk.

Maar op dit moment zijn er geen bijzondere hoogleraren Fries meer en is de frisistiek aan de RUG en UvA ondergebracht in bredere programma's. Het resultaat is dat de universitaire frisistiek in Nederland niet alleen sterk is ingekrompen, maar dat er een opvolgingsprobleem is ontstaan. Bij de Fryske Akademy is ondertussen het accent verschoven naar geschiedenis en sociolinguïstiek. Er zijn geen jonge frisisten meer met een vaste aanstelling op dit instituut.

Het aantal vaktijdschriften is kleiner geworden en het uitwisselen van ideeën en samenwerken binnen projecten tussen Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Leiden mag amper een naam hebben. De uitwisseling van docenten en studenten tussen Groningen en Kiel is stilgevallen.

Samenvattend, het lijkt niet al te goed te gaan met de frisistiek in Nederland. Die constatering vormt de aanleiding tot het organiseren van een congres over de toekomst van de frisistiek. Leeft de frisistiek nog of is deze discipline een onbruikbaar geworden erfstuk uit een nog niet zo ver verleden? Is er wel plek voor zo'n klein vak, nu opleidingen steeds meer studenten moeten hebben om te kunnen overleven? En is er (nog) genoeg politieke wil om de wetenschappelijke studie van de Friese taal te ondersteunen?

Drie hoogleraren frisistiek, universitaire docenten en mensen uit het veld zullen komen spreken. De dag wordt afgesloten met een rondetafelgesprek tussen Geart de Vries (HCL) en verscheidene experts wiens mening van groot belang is, zoals beleidsambtenaren van de provincie Fryslân, vertegenwoordigers van de Friestalige gemeenschap, HBO-docenten en een taalkundige van het Meertens Instituut.

  

Programma

Dagvoorzitter: Rolf Bremmer

10.00

Entree: koffie/thee in de kantine

10.30

Welkom door Rolf Bremmer (voorzitter SFFYRYG)

Korte bijdragen van:

Henk Meijering (emeritus Vrije Universiteit)
Siebren Dyk (taalkundige Fryske Akademy)
Jarich Hoekstra (hoogleraar Frysk, Universiteit Kiel)
Goffe Jensma (hoogleraar Frysk, Ryksuniversiteit Grins)
Arjen Versloot (hoogleraar Scandinavische, Duitse en Friese taalkunde, Universiteit van Amsterdam)

12.30

Lunchpauze in de kantine

13.30

Anne Tj. Popkema (RUG) over het Oudfries

Anne Merkuur (UvA/Fryske Akademy) over taalkunde

Ernst Bruinsma (Afûk) over literatuur

14.45

Theepauze

15.00

Rondetafelgesprek onder leiding van Geart de Vries (HSL) met:

Harmen Akerboom (Provincie Fryslân)
Henk Wolf (NHL Stenden Hogeschool/hbo)
Hanny Elzinga (DINGtiid)
Ton van der Wouden (Meertens Instituut/neerlandistiek)

16.00

Borrel in de kantine (tot 17.00 uur)

Het symposium wordt georganiseerd door de Stifting Freonen fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit te Grins (SFFYRUG) in samenwerking met de Fryske Akademy.