Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

Archeologie [Argeologysk Wurkferbân]

Doel van het Argeologysk Wurkferbân
Doel van het Argeologysk Wurkferbân (het AWF), is om de amateur-archeologen in Fryslân bijeen te brengen. Door het organiseren van lezingen, cursussen, praktisch werk en excursies wordt geprobeerd om de kennis van de leden betreffende de archeologie te vergroten. Dit kan bijdragen tot het zinvoller omgaan met de liefhebberij. Een activiteit, die aanspreekt, is dat leden deel kunnen nemen aan opgravingen van bevoegde instanties.

Door al die activiteiten wordt getracht om het oudheidkundig onderzoek in Fryslân te stimuleren. Wie belangstelling heeft voor oudheden en de vroege geschiedenis en aan die liefhebberij wat meer wil doen, kan lid worden van het Argeologysk Wurkferbân. De enige voorwaarde is dat u tegelijk donateur van de Fryske Akademy wordt.

Activiteiten

  • Lezingen: door vaklui en leden, over verschillende onderwerpen en perioden: van Steentijd tot en met de Middeleeuwen.
  • Excursies: naar musea en archeologische monumenten, zowel in als buiten Fryslân.
  • Opgravingen: meehelpen bij zowel grote wetenschappelijke projecten als bij kleinere noodopgravingingen.
  • Cursussen: vooral gericht op de praktijk; scherven en vuurstenen werktuigen herkennen, veldverkenningen doen, meten, inventariseren, enz.
  • Vondstverwerking: vondsten schoonmaken, determineren, beschrijven, lijmen en conserveren.

Gedragsregels
De Monumentenwet is duidelijk: "Het is verboden graafwerk te verrichten dat ten doel heeft het opsporen of onderzoeken van (oudheidkundige) monumenten". In Fryslân heeft alleen de Vakgroep Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen de bevoegdheid om opgravingen te verrichten. Het Argeologysk Wurkferbân doet zijn veldactiviteiten niet zelfstandig, maar altijd in samenwerking met die vakgroep. Er wordt ook samengewerkt met het Fries Museum en met de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. Voor de leden en hun activiteiten in het veld geldt: elk onderzoek volgens de regels van de wet. Dus zelfs niet graven om te zoeken naar oudheden (schatgraverij), en vondsten dadelijk melden aan de officiële instanties. Mede door het aanhouden van die gedragsregels steunen wij als Wurkferbân de Friese archeologie.

Secretaris van het Argeologysk Wurkferbân
Hindrik de Jong

Informatie over de werkverbanden kunt u opvragen bij
Gelbrigje Haringsma

Frysk Frysk