Spring naar hoofd-inhoud
  Wanneer: donderdag 11 april 2019 van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
  Locatie: Van Hall Larenstein, Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden
  Entree: gratis; vooraf aanmelden is echter wel noodzakelijk
  Voertaal: Nederlands

 

Fotografie van Daniël Hartog

Het Biologisch en het Landbouwkundig Werkverband van de Fryske Akademy organiseren in nauwe samenwerking met Veenweide Fryslân een symposium over de veenweideproblematiek. Centraal staat hoe het in Fryslân en de rest van Nederland is gesteld met de kennis die nodig is om oplossingen te bieden.

We willen kennis en innovaties voor de toekomst van veenweidegebieden delen: wat is beschikbaar, waar wordt (landelijk) aan gewerkt, wat mist nog en hoe gaan we daarmee aan de slag? Naast een aantal plenaire onderdelen zijn er drie rondes met workshops. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Hoe is het veen te vernatten en welke effecten heeft dat op maaivelddaling en emissies van broeikasgassen?
 • Hoe is de wisselwerking tussen een natter veengebied en de regionale watersystemen?
 • Hoe is natter veen met een toekomstperspectief voor de landbouw te combineren?
 • Hoe kunnen natte teelten en ecosysteemdiensten bijdragen aan een nieuw toekomstperspectief?
 • Hoe kunnen natuur en landschap in het veenweidegebied worden versterkt?
 • Hoe zijn funderingen van gebouwen nat te houden?

  

Programma

donderdag 11 april 2019, Van Hall Larenstein, Leeuwarden
toelichting op de programmaonderdelen (pdf)

Voor zover beschikbaar is er van elke lezing/presentatie een pdf toegevoegd.

09.00-9.30 uur

Inloop met koffie/thee

9.30-10.00 uur

a. Introductie van het thema
- doel van de bijeenkomst
- Willem Smink, directeur-bestjoerder a.i. Fryske Akademy
- Arthur Cremers, programmamanager Uitvoeringsprogramma Veenweide Fryslân
- Gertjan van den Born, PBL, Waar liep het PBL tegenaan bij het doorrekenen van de klimaatopgave voor veenweide

10.00-10.45 uur

b. Hoe is natter veen met een toekomstperspectief voor de landbouw te combineren?
- Uitkomsten van de Doorrekening Casestudy Aldeboarn De Deelen, Lenneke Büller, projektlieder gebietsûntjouwing Aldeboarn De Deelen
- Grondbeleid voor integrale ontwikkeling van veenweidgebieden, Hans van der Werf, Friese Mileufederatie

10.45-11.00 uur

wisselen

11.0-12.00 uur

RONDE 1 WORKSHOPS

 

c. Hoe kunnen natte teelten bijdragen aan toekomstperspectief voor natter veen?
- Landelijke ontwikkelingen en perspectieven, Roelof Westerhof, trekker Kennisexpeditie Natte teelten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
- Natte teelten in Fryslân; ontwikkelingen, stand van zaken, perspectieven, Ernst Oosterveld, Altenburg&Wymenga

d. Hoe kunnen ecosysteemdiensten bijdragen aan toekomstperspectief voor natter veen? 
- Valuta voor Veen, Arnoud de Vries, Friese Milieu Federatie
- Groene diensten, Jetze Genee, provinsje Fryslân
- Waterdiensten, Jan van Rijen, Wetterskip Fryslân
- Kansen voor biologische landbouw op nat veen, Kees Water, Ekopart

12.00-13.00 uur

LUNCH

13.00-14.15 uur

RONDE 2 WORKSHOPS

 

e. Hoe is de wisselwerking tussen nattere veengebieden en regionale watersystemen?  
- Lange termijn effecten van het veenweidebeleid op het grondwatersysteem, Johan Medenblik, provincie Fryslân
- Doorwerking hogere peilen, onderwater- en drukdrainage op regionale watersystemen, Jos Schouwenaars, Wetterskip Fryslân 

f. Hoe kunnen we met aanpak van de veenweideproblematiek natuur en landschap versterken?
- Perspectieven voor het landschap, Femke Visser, Feddes/Olthof
- Kansen voor natuur en agrobiodiversiteit, Eddy Wymenga, Altenburg&Wymenga

14.15-14.30 uur

Wisselen

14.30- 15.30 uur

RONDE 3 WORKSHOPS

 

g. Hoe is veen te vernatten en hoe werkt dat uit op veenoxidatie - maaivelddaling - broeikasgasemissies? 
- Effect van hydrologische maatregelen op maaivelddaling, Jan van den Akker, Wageningen Environmental Research
- Effect van hydrologische maatregelen op broeikasemissies, Christian Fritz, Radboud Universiteit Nijmegen

h. Hoe kunnen we kwetsbare funderingen (langer) beschermen?
- Kunnen we funderingen nathouden met bijv. hoogwatersloten of infiltratiedrains? Andreas Hartman, Wetterskip Fryslân
- Schade aan funderingen en gebouwen, kennis en inzicht uit West-Nederland en Fryslân, Dick de Jong, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

15.30-15.45 uur

Verzamelen

15.45-16.15 uur

i. Plenaire afsluiting
- Wat hebben we in de workshops aan kennisvragen opgehaald?
- Hoe passen die in een landelijk onderzoeksprogramma veenweide? 
- Wat doen we met de ervaringen van vandaag binnen het Uitvoeringsprogramma Veenweide Fryslân?

16.15 uur e.v.

Afsluiting met een hapje en drankje

 

Over de organisatoren

De Fryske Akademy zet zich sinds 1938 in voor het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. De werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy fungeren als platform voor burgerwetenschap en als ontmoetingsplek voor kennisdeling.

Veenweide Fryslân is een samenwerkingsverband tussen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en zeven landbouwpartijen en natuur- en milieuorganisaties.