Skip to main content

Jierferslaggen

Alle jierren bringt de Fryske Akademy in jierferslach út. Yn it jierferslach wurdt ferantwurding ôflein oer de aktiviteiten fan it ôfrûne jier. De finansjele ferantwurding is te finen yn ’e jierrekken.

 

Publyksferzjes jierferslaggen

Publyksferzjes fan it jierferslach binne as PDF yn it Frysk en Ingelsk beskikber; fan 2021 ôf is der ek in PDF fan de Nederlânsktalige ferzje.

2022: 

2021: Frysk | Nederlânsk | Ingelsk

2020 & 2019: net ferskynd

2018: Frysk | Ingelsk

 

Wet normearring topynkommens (WNT)

Gegevens oer de salarissen fan funksjonarissen dy't yn it ramt fan 'e Wet normearring topynkommens (WNT) ferantwurde wurde, binne yn PDF beskikber.

2018-2021: Dizze ynformaasje is opnommen yn de jierrekkens fan it oanbelangjende jier.

2017: Nederlânsk

 

Strategysk beliedsplan 2022-2027

Us strategysk beliedsplan 2022-2027 kinne jo downloade yn it Frysk of Nederlânsk (pdf).

  

Jierrekkens

De jierrekkens fan 'e lêste jierren binne as PDF yn it Nêderlandsk beskikber.

2023Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2022: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2021: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2020: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

 

Jierferslaggen Mercator

De jierferslaggen fan it kennissintrum foar meartaligens Mercator binne as PDF yn it Ingelsk beskikber.

2022: Activity Report 2022

2021: Activity Report 2021

2017-2020Activity Report 2017-2020