Skip to main content

Meiwurkers

gastûndersiker (honorary research fellow)

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

direkteur-bestjoerder ad interim

Mear lêze

ûndersyksassistint

Mear lêze

promovendus

Mear lêze

haad algemiene saken

Mear lêze

senior ûndersiker en lid managementteam

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze

leksikograaf en taalkundich ûndersiker

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze