Skip to main content

Meiwurkers

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

bysûnder heechlearaar

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

programmeur en datawittenskipper

Mear lêze

taalkundich ûndersiker

Mear lêze

direkteur-bestjoerder

Mear lêze

ûndersiker

Mear lêze

projektlieder/ûndersiker en previnsjemeiwurker

Mear lêze

senior ûndersiker

Mear lêze

projektmanager en lid managementteam

Mear lêze

ûndersyksmeiwurker en ynformaasjespesjalist

Mear lêze