Skip to main content

Meiwurkers

Leksikograaf

Mear lêze

projektmanager

Mear lêze

ûndersyksmeiwurker en ynformaasjespesjalist

Mear lêze

taalkundich ûndersiker

Mear lêze

projektlieder HisGIS en ûndersiker midsiuwske skiednis

Mear lêze

projektlieder Aldfrysk

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

senior ûndersiker

Mear lêze

leksikograaf en taalkundich ûndersiker

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze