Skip to main content

Telefoan
(058) 213 14 14 (resepsje)

Mail
cvoeten@fryske-akademy.nl

Voeten, dr. C. (Cesko)

postdoktoraal ûndersiker

Telefoan
(058) 213 14 14 (resepsje)

Mail
cvoeten@fryske-akademy.nl

Biografy

Ik bin in kwantitative sosjolinguist dy’t gebrûk makket fan laboratoariummetoaden. Myn primêre fokus leit op fonetyk en fonology ─ yn it bysûnder dy fan regionale aksinten ─ en op de relaasje tusken syngroane fariaasje en diagroane feroaring. Ik bin benammen ynteressearre yn de kognitive meganismen dy’t it ús mooglik meitsje om op koarte termyn om te gean mei (begjinnende of sels inkelde) lûdferoaringen en hoe’t dyselde syngroane fariaasje brûkt wurde kin om op lange termyn histoaryske taalferoaring op gong te bringen. Ik brûk psycholinguistyske en neurolinguistyske eksperiminten om dy ûndersyksynteresses mei-inoar te ferbinen, kombinearre mei korpusmetoaden en klassike fariaasjewurkwizen (bygelyks flotte anonime enkêtes). Ik haw ek belutsen west by etnografysk wurk, dat ik sjoch as in nuttige oanfoljende wurkwize foar myn eigen fariaasje- en laboratoariumûndersyk, mar dat is op it stuit net myn primêre ûndersyksdomein. Guon lju tinke ek dat ik statistikus bin, mar dat is faaks oerdreaun, al brûk ik wol moderne statistyske analyzes yn myn ûndersyk (bygelyks modellen mei mingde modellen, generalisearre additive modellen, regressybeammen, permutaasjetesten, ensfh.) en wurdearje ik hoe’t dy technysk en wiskundich wurkje.