Skip to main content

Telefoan
058-234 30 26

E-mail
iheslinga@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/ingeheslinga

Heslinga, I.C. (Inge) MA

redakteur en projektmeiwurker

Telefoan
058-234 30 26

E-mail
iheslinga@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/ingeheslinga

Inge Heslinga (Grins, 1981) studearre Literatuerwittenskip (Keunsten, Kultuer en Media) oan de Ryksuniversiteit Grins. Har masterûndersyk gong oer de konflikten tusken de skriuwersgeneraasjes rûn de trije belangrykste Fryske literêre tydskriften yn de desennia nei de Twadde Wrâldoarloch. De skripsje krige de titel 'Leave abonnee: Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968)' en waard beleanne mei de Fryske Akademy Skripsjepriis.

By de Fryske Akademy is Heslinga warber as (web) redakteur by it Mercator Europeesk Kennissintrum en as projektmeiwurker foar it ynternasjonale Erasmus+-projekt ENROPE, it Dútsk-Nederlânske Skiednisnetwurk en it Sieperda Sympoasium (yn 'e mande mei it Keninklik Frysk Genoatskip). Earder hat sy (û.o.) wurke as kolleksjefoarmer Fryske Skiednis en Literatuer by it provinsjaal histoarysk sintrum Tresoar, as redakteur by in Fryske útjouwerij en as projektkoördinator yn de Fryske popkultuer.

 

Publikaasjes:

Heslinga, I., ‘Van ruzie tot fusie in de Friese literatuur’, in: Zacht Lawijd 8 (2009), 64-84. Zie: https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hesl003.

Heslinga, I., Leave abonnee: Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968), Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2008.

Heslinga, I., 259 x Drenthe, Leeuwarden, Uitgeverij Noordboek/ Friese Pers Boekerij, 2008 (736 bls.).

Heslinga, I., Het Groningen gevoel, Uitgeverij Noordboek/ Friese Pers Boekerij, 2007 (240 bls.).

 

Artikelen

Inge skreau (net-akademyske) artikelen oer Fryske skiednis, Fryske popkultuer, Fryske literatuer en data management foar tiidskriften en blogs as LetterhoekeVPRO-3voor12Friesland, Spread Popmagazine en Farsk.