Skip to main content

Duarte, dr. J. (Joana) da Silveira

postdoktoraal ûndersiker

Spesjalismen

meartalich ûnderwiis; minderheidstalen; migrantetalen; taalwinning yn meartalige kontekst

 

Projekten

Holi-Frysk (ûndersiker)
More opportunities with multilingualism (ûndersiker)
TEACH-D: Teaching in Diversity (ûndersiker) 
COMBI II: Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments (ûndersiker)
Langscape Network (ûndersiker)

 

Biografy 

Joana Duarte (Lissabon, 1977) hat moderne talen (Ingelsk en Portugeesk) en taalkunde oan 'e Universiteit fan Lissabon studearre. Dêrnei hat se de postdoktorale learare-oplieding foar Ingelsk en Portugeesk yn it fuortset ûnderwiis dien en as learkrêft op in middelbere skoalle yn Santarém wurke. Yn 2004 helle se de master Intercultural Education oan 'e Universiteit fan Hamburch. Yn 2009 promovearre se op in ûndersyk nei de taalûntwikkeling fan bern op twatalige skoallen yn Hamburch.

Yn Dútslân wurke se tusken 2008 en 2015 as ûndersiker oan 'e universiteiten fan Keulen en Hamburch. Sûnt 2015 wennet en wurket se yn Nederlân. Se is dosint by de masteroplieding Multilingualism en by de bacheloroplieding Minorities & Multilingualism op de Ryksuniversiteit Grins, en se is associate lector foar meartaligens (Drintsk en Dútsk) oan 'e Stenden Hegeskoalle yn Emmen. Yn har ûndersykswurksumheden rjochtet Duarte har op meartaligens yn it ûnderwiis, op de oerdracht fan taalfeardigens tusken talen en op taalgebrûk yn meartalige konteksten.

Op it stuit is se postdoktoraal ûndersiker by it Mercator Research Centre, it kennissintrum foar meartaligens en taallearen fan 'e Fryske Akademy. Se is warber mei projekten oer meartaligens yn ûnderwiis en maatskippij.

 

Publikaasjes (seleksje) 

Duarte, Joana and Günther-van der Meij, Mirjam (in print). Trilingual primary schools in Friesland: the silver bullet in times of growing diversity? In: Kambel, Ellen-Rose and Agirdag, Orhan (eds.): Meertaligheid en onderwijs: Nederlands Plus. Rutu Foundation.

Duarte, Joana and Gogolin, Ingrid (2016). Superdiversity, multilingualism and awareness. In: Gorter, Durk and Cenoz, Jasone (eds): Encyclopedia on Language and Education, Volume on “Multilingualism and Language Awareness”, Amsterdam: Springer, 1-16.

Duarte, Joana (2016). Translanguaging in mainstream education: a sociocultural approach, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2016.1231774.

Duarte, Joana (2015). Cross-linguistic transfer in multilingual adolescents. In: Peukert, Hagen (ed.): Language Transfer and Multilingualism, Hamburg Studies on Linguistic Diversity. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 221-248.

Moreira, Maria Alfredo, Duarte, Joana and Flores, Cristina (2014). Teacher education curriculum for teaching immigrant students in Portuguese schools. In: Sustainable Multilingualism 4, 132-148.

Duarte, Joana and Gogolin, Ingrid (2013). Linguistic Super-Diversity in Urban Areas – Research Approaches. Hamburg Studies on Linguistic Diversity. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Duarte, Joana (2013). Migration and multilingualism. The challenge of language diversity for European education systems. In: Caruana, Sandro, Coposescu, Liliana and Scaglione, Stefania (eds): Migration, Multilingualism, and Schooling in Southern Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 49-62.

Duarte, Joana and Gogolin, Ingrid (2012). Linguistic Diversity in Urban Areas and their Schools”, Special issue of the journal Tertium Comparationis Journal for International and Intercultural Comparative Educational Sciences 18 (2), Münster: Waxmann Verlag.

Duarte, Joana (2011). Migrants’ educational success through innovation: The case of the Hamburg bilingual schools. In: Alidou, Hassana, Nikiéma, Norbert, Glanz, Christine (eds), Special issue for the International Review of Education on Principles and Innovations in Multilingual Education 57 (5-6), 631-649.

Duarte, Joana (2011). Bilingual Language Proficiency. A Comparative Study. Münster: Waxmann Verlag.