Skip to main content

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

Mail
mkingma@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Kingma, drs. M.M. (Martijn)

promovendus

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

Mail
mkingma@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Spesjalismen

Taalfariaasje en –feroaring; sociolinguistyk; fonetyk

 

Biografy

Martijn Kingma (1998, Ljouwert) behelle in bachelordiploma Minorities & Multilingualism (2019) en in master Taalkunde (2021) oan ’e RUG. Nei in skoftsje as leksikograaf wurke te hawwen by de Fryske Akademy, is er yn july 2022 úteinset mei in promoasjetrajekt by de FA yn gearwurking mei de UvA.

De fokus fan syn ûndersyk leit op fariaasje en feroaring yn it Fryske fokaalsysteem. Hy brûkt dêrby in kombinaasje fan sosjolinguistyk en fonetyk.