Skip to main content

Meer, drs. P.L.G. (Peter) van der

ûndersyksmeiwurker en ynformaasjespesjalist

Spesjalismen

skiednis fan Fryslân (algemien); HisGIS; lânbouskiednis; ûnderwiisskiednis

 

Projekten

HisGIS (projektmeiwurker)
De Fryske folksmilysjes yn de lette midsiuwen en de iere sechstjinde iuw (projektmeiwurker)
Parels van Data (projektmeiwurker)

 

Biografy

Peter van der Meer (Pijnacker, 1958) studearre skiednis oan ‘e Universtiteit Leiden en is sûnt 1990 ferbûn oan de Fryske Akademy as ûndersyksmeiwurker en ynformaasjespesjalist.

Ien fan syn taken is it fersoargjen fan boarnepublikaasjes en tekstedysjes, lykas Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum (2001), Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950 (website Fryske Akademy, 2008) en De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543 (mei Hans Mol, 2013).

Dêrneist is er as ynformaasjespesjalist de kontaktpersoan foar it registraasjesysteem fan wittenskiplike publikaasjes Pure.

 

Publikaasjes (seleksje)

Mol, J. A., & van der Meer, P. (Eds.) (2014). Thema: Belang en betekenis van de Beneficiaalboeken van Friesland 1543. De Vrije Fries, 94, 129-311.

van der Meer, P. L. G., & Mol, J. A. (2013). De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. (Fryske Akademy). Leeuwarden: Fryske Akademy ; Afuk.

van der Meer, P. L. G. (2008). Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950. Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G., & Gorter, D. (2006). Bibliografy fan Jehannes Ytsma (1957-2005). Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, C. (Author), Albers, W. P. J. M. (Author), van der Meer, P. L. G. (Author), Versloot, A. P. (Author), & Boelhouwer, B. (Author). (2005). Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen.

van der Meer, P. L. G. (Author). (2005). Index It Beaken 1938-2007.

van der Meer, P. L. G. (2001). Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum : De famylje Hibma, 1697-1824. (Fryske Akademy). Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G. (1999). Drie generaties Hibma en hun boerderij in de Kleine Bouwhoek. Historisch Tijdschrift Fryslân, 5(3/4), 6-9.

van der Meer, P. L. G. (1998). Bibliografie / Bibliografy. In J. A. Frieswijk, J. J. Huizinga, L. G. Jansma, & Y. Kuiper (Eds.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 / Skiednis fan Fryslân 1750-1995. (Vol. 853 / 854, pp. 344-358). (Fryske Akademy). Amsterdam / Ljouwert: Boom / Fryske Akademy.

Frieswijk, J. A., & van der Meer, P. L. G. (1998). De sociaal-economische ontwikkeling na 1917 / De sosjaal-ekonomyske ûntjouwing nei 1917. In J. A. Frieswijk, J. J. Huizinga, L. G. Jansma, & Y. Kuiper (Eds.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 / Skiednis fan Fryslân 1750-1995. (Vol. 853 / 854, pp. 232-265). (Fryske Akademy). Amsterdam / Ljouwert: Boom / Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G. (1995). Bibliografie. In P. Wijbenga (Ed.), Bezettingstijd in Friesland. Deel 3: Het laatste bedrijf. (Vol. 803, pp. 417-430). (Fryske Akademy). Leeuwarden: De Tille.

van der Meer, P. L. G., Mol, J. A., & Nieuwland, P. (1993). Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid. (Boarnerige). Leeuwarden: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G. (1993). De Registers fan de Personele Ymposysje út 1578. In P. L. G. van der Meer, J. A. Mol, & P. Nieuwland (Eds.), Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid. (Vol. 3, pp. 155-395). (Boarnerige). Leeuwarden: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G., van der Vaart, J. H. P., & van der Veen, B. (1992). Fryslân yn de Nederlânske geografyske tydskriften. In bibliografy oer de perioade 1876-1991 / Friesland in de Nederlandse geografische tijdschriften. Een bibliografie over de periode 1876-1991. Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G., van der Vaart, J. H. P., & van der Veen, B. (1992). Fryslân yn Noorderbreedte. In bibliografy oer de perioade 1977-1991 / Friesland in Noorderbreedte. Een bibliografie over de periode 1977-1991. Ljouwert: Fryske Akademy.

 

Yn 'e media

van der Meer, P. L. G., & Mol, J. A. (2014). Duizenden boeken naar Tresoar. Leeuwarder Courant, 2.

van der Meer, P. L. G. (2013). Beneficiaalboek út 1543. Fraachpetear op Omrop Fryslân Radio.

van der Meer, P. L. G. (2008). Fraachpetear yn Omnium. Omrop Fryslân-radio.

van der Meer, P. L. G. (2008). Fryske Akademy publiceert historie van Friese schoolmeesters van 1600 tot 1950. Friesch Dagblad, 11-11.

van der Meer, P. L. G. (2008). Historie schoolmeesters bij Fryske Akademy. Leeuwarder Courant, 16-16.