Skip to main content

Telefoan
058-213 14 14

Mail
rsalverda@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Salverda, prof. dr. R. (Reinier)

gastûndersiker (honorary research fellow)

Telefoan
058-213 14 14

Mail
rsalverda@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Spesjalismen

taalkunde; letterkunde; koloniale skiednis

 

Biografy

Reinier Salverda (Arnhem 1948) is bysûnder heechlearaar Nederlânske taal en literatuer oan it University College London (UCL) en gastûndersiker fan de Fryske Akademy.

Nei’t er syn stúdzje Nederlânske taal en literatuer oan de Frije Universiteit Amsterdam yn 1976 dien makke hie, hat er fjouwer jier as taalkundich ûndersiker wurke foar NWO. Hy wie yn 1979-1980 Special Graduate Student fan Noam Chomsky oan it Massachusetts Institute of Technology (MIT) en hat dêrnei acht jier lang wurke oan de Universitas Indonesia yn Jakarta.

Yn 1989 hat er de learstoel Nederlânske taal en literatuer oan it University College London (UCL) krigen, dêr’t er hjoed de dei bysûnder heechlearaar Nederlânske taal en literatuer is. Hy publisearret geregeldwei oer Nederlânske koloniale en postkoloniale literatuer, moderne literatuer fan Eastynje (tsjintwurdich Yndonesië). Hy is meiwurker fan de nije, krityske edysje fan Guillaume Thomas Reynal syn Histoire des deux Indes (2 dielen publisearre yn 2010) en lid fan de advysried fan de Nije Ensyklopedy fan Fryslân (3 dielen, op kommendeweis yn 2016).

Fan 2006 oant syn pensjonearring yn 2013 wie Salverda direkteur fan de Fryske Akademy. Hy is lid fan de Assemblée Générale fan it Comité International Permanent des Linguistics (CIPL), meiredakteur fan it Nederlânsk-Flaamske jierboek The Low Countries, redaksjelid fan it Flaamske kulturele tydskrift Ons Erfdeel en foarsitter fan de Nederlânske kommisje foar Memory of the World National Committee (UNESCO).

 

Publikaasjes (seleksje)

Salverda, R. (2016). Linguistic Justice and Endangered Languages.https://www.degruyter.com/view/j/auseur.2016.9.issue-1/issue-files/auseur.2016.9.issue-1.xml Acta Univ. Sapientiae, European and Regional Studies, 9, 39-47.

Salverda, R. (2015). Raynal and Holland: Raynal’s Histoire des deux Indes and Dutch colonialism in the age of Enlightenment. In C. Courtney & J. Mander (Eds.), Raynal’s Histoire des deux Indes: colonialism, networks and global exchange.Oxford: Voltaire Foundation, 217-234.

Salverda, R. (2014). De Saussure and Language Play. In Travaux du 19ième CIL [Congrès International des Linguistes, Genève 20-27 Juillet 2013]. Genève: Département de Linguistique de l’Université de Genève.

Salverda, R. (2013). Between Dutch and Indonesian: Colonial Dutch in time and space. In F. Hinskens & J. Taeldeman (Eds.), Dutch. An International Handbook on Linguistic Variation. Berlin: Mouton De Gruyter, 800-821.

Salverda, R. (2009). Doing Justice in a Plural Society: A Postcolonial Perspective on Dutch Law and Other Legal Traditions in the Indonesian Archipelago, 1600-Present. Dutch Crossing, 33, 152-170.

Allofs, L., Van Niekerk, A., D'haen, T. & Salverda, R. (2008). The Netherlands and its Colonies. In P. Poddar, R.S. Patke, & L. Jensen (Eds.), A Historical Companion to Postcolonial Literatures – Continental Europe and its Empires. Edinburgh: Edinburgh University Press, 314-401.

Looper, B. & Salverda, R. (2008). De ontdekking van Fryslân. De betekenis van de Fryske Akademy en Tresoar voor het culturele kapitaal van Fryslân. It Beaken, 70(1-2), 207-220.

Salverda, R. (2006). Multilingual London and its Literatures. Opticon 1826, 1, 1-15.

Salverda, R. (2005). The case of the missing empire, or the continuing relevance of Multatuli’s novel Max Havelaar (1860). European Review, 13(1), 127-138.

Salverda, R. (2004). Image and counterimage of the colonial past. In D. Fokkema & F. Grijzenhout (Eds.), Accounting for the Past 1650-2000. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 67-92.

Salverda, R. (2004). De dingen en hun verhaal. In M. Van Kempen, P. Verkruijsse & A. Zuiderweg (Eds.), Wandelaar onder de Palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur opgedragen aan Bert Paasman. Leiden: KITLV Uitgeverij, 213-226.

Salverda, R. (2001). Newtonian Linguistics: The Contribution of Lambert ten Kate (1674-1731) to the Study of Language. In M.C. Davies et al. (Eds.), Proper Words in Proper Places’ Studies in Lexicology and Lexicography in Honour of William Jervis Jones. Stuttgart: Heinz-Verlag, 115-132.

Salverda, R. (2001). Taalwetenschap in Nederland rond 1900 – Een kritische herwaardering. Nederlandse Taalkunde, 5(1), 1-23.

Salverda, R. (1998). Is language a virus? Reflections on the use of biological metaphors in the study of language. In M. Janse (Ed.), Productivity and Creativity. Studies in General and Descriptive Linguistics in Honor of E.M. Uhlenbeck. Berlin: Mouton de Gruyter, 191-210.

Salverda, R. (1985). Leading Conceptions in Linguistic Theory. Formalist Tendencies in Structural Linguistics (Doctoral dissertation: Vrije Universiteit Amsterdam). Dordrecht: ICG Printing.

 

Yn 'e media

Delgrosso, M. (2013). Salverda, de 'Lord' van de Fryske Akademy. Leeuwarder Courant [Leeuwarden], 26 November 2013, p. 30.

Salverda, R. (2013). Geen Two Cultures, maar Diderot. De Groene Amsterdammer [Amsterdam], 31 October 2013, p. 38.