Skip to main content

Undersyksprojekten

Undersyksaginda Fryske Akademy 2023-2027

 

Hjir fine jo in oersjoch fan de projekten dêr't wy oan wurkje, of dêr't wy yn de ôfrûne fjouwer jier oan wurke hawwe. Jo kinne it filter brûke om te selektearjen op ûndersykstema. It oersjoch is noch net folslein.

Alle projekten  //  Minske en omjouwing  //  Skiednis en erfgoed  //  Taal en meartaligens

 

okt

27

Rintiid: 2023-2024
Finansiering: KNAW Early Career Partnership
Partners: BirdEyes (University of Groningen)

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2018-2023
Finansiering: Marie Skłodowska-Curie RISE/ HORIZON 2020
Partners: University of Warsaw (PL), Adam Mickiewicz University (PL), Leiden University (NL), Yale University (USA) e.o.

Mear lêze

okt

27

Start: 2022
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: University of the Basque Country (ES), Slovenian Academy of Sciences and Arts - Research Center (SI)

Mear lêze

okt

27

Rintiid:
Finansiering:
Partners:

Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

okt

27

Start: 2023
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: Neerlandistiek.nl

Mear lêze

okt

27

Rintiid: jierliks evenemint
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: Omrop Fryslân (NL), Afûk (NL), Taalsintrum Frysk (Cedin) (NL), Provinsje Fryslân (NL)

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2020-2023
Finansiering: Erasmus+ KA2/KA201
Partners: Universität Graz (AT), Newcastle University (UK), Alma Mater Studorium/ Universita di Bologna (IT) e.o.

Mear lêze

jun

01

Start: 2005
Finansiering: Fryske Akademy
Partners: KNAW Humanities Cluster (NL)

Mear lêze

okt

27

Rintiid:
Finansiering:
Partners:

Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

okt

25

Rintiid: 2023-2025
Finansiering: Creative Europe
Partners: Pro Progressione (HU), Sijti Jarnge (NO)

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2022-2024
Finansiering: Research Council of Norway, Provinsje Fryslân
Partners: Western Norway University (NO), UiT The Arctic University of Norway (NO), University of Oslo (NO), NHL Stenden University (NL)

Mear lêze

jun

11

Rintiid: 2020-2023
Finansiering: Provinsje Fryslân (ûndersykssubsydzje)
Partners: Afûk (NL)

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2022-2025
Finansiering: Erasmus+ KA2
Partners: CIDLeS (PT), Nord University (NO), Rēzekne Academy of Technologies (LV), Tallinn University (EE).

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2023-2027
Finansiering: Fryske Akademy Fûns
Partners: Universiteit van Amsterdam (NL)

Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2021-2024
Finansiering:
Partners: University of Groningen, Fries Planbureau.

Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2022-2026
Finansiering: Frysk Akademyfûns
Partners: Universiteit van Amsterdam

Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2018-2023
Finansiering: Provinsje Fryslân, Frysk Akademyfûns
Partners: Vrije Universiteit Amsterdam (NL)

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2023-2026
Finansiering: Erasmus+
Partners: ATiT (BE), NHL Stenden (NL), 8D Games (NL), Trinity College Dublin (IE), University of the Basque Country (ES).

Mear lêze

okt

27

Start: 2023
Partners: Pieter Zijlstra, Sweder Oosterkamp, Teun de Vries

Mear lêze

okt

27

Start: 2021
Finansiering: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (DE), e.o.
Partners: Ossietzky Universität Oldenburg (DE), Kyushu University Fukuoka (JP), Lingua Slofstra (NL), Seeltersk-Kontoor/...

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2019-2022, 2024-...
Finansiering: De Friesland Foundation, Frysk Akademyfûns
Partners: Royal Kentalis

Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

okt

27

Start: 2015
Finansiering: NWO, Suid-Afrikaans Akademie vir Wetenskap en Kuns, e.o.
Partners: Meertens Instituut (NL), Virtuele Instituut vir Afrikaans (ZA), LUCL (NL), INT (NL), Taalunie (NL), KNAW (NL)

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2023-20224.
Finansiering: Provinsje Fryslân
Partners: Planbureau Fryslân

Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

okt

27

Start: 2018
Finansiering: Fryske Akademy

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2022-2025
Finansiering: Erasmus+ KA220-SCH
Partners: Afûk (NL), Learning Hub Friesland (NL), Wikimedia Ireland (IE), Euskal Wikilarien Kultura (ES) e.o.

Mear lêze

okt

27

Rintiid: 2022-2024
Finansiering: Provinsje Fryslân (subsydzje sekundêre literatuer)
Partners: Afûk (NL), Redaksje Literêre Rigen (NL)

Mear lêze