Skip to main content

Taalkundich Wurkferbân

 

It Taalkundich Wurkferbân wol lju mei niget oan de taalkundige bestudearring fan it Frysk ‒sneupers likegoed as taallju fan profesje ‒ gearbringe, om sa de Fryske taalkunde fuort te sterkjen.

It giet dêrby om it Frysk yn al syn fazen ‒ Ald-, Mid- en Nijfrysk en de oergongen dêrtusken ‒ en om it Frysk yn rommer geografysk ferbân: it East- en Noard-Frysk, de Westerlauwersk Fryske dialekten, mei ynbegryp fan de Frysk-Nederlânske mingdialekten en it saneamde 'ynterferinsjefrysk', en de Hollânske dialekten op in Frysk substraat (fan foaral West-Fryslân en Noard-Grinslân).

Sûnt 2006 organisearret it Wurkferbân de Dei fan de Fryske Taalkunde, neffens it mal fan de Taalkunde in Nederland-dag (TIN-dag). Waarden de sprekkers earder útnûge, no wurdt der wurke mei in oprop foar lêzingen, dêr't taalkundigen op reagearje kinne. Dizze dei wurdt ien kear jiers, yn it neijier, holden.

De formule fan de Dei fan de Fryske Taalkunde slacht oan, sa docht bliken út it oantal presintaasjes op sa'n dei. Mar it giet fansels om mear as it tal sprekkers allinnich. Op syn minst like wichtich is it, dat der ek moai wat sprekkers by binne fan bûten de frisistyk, ek út it bûtenlân, en foaral ek jongere ûndersikers (promovendy en studinten). Dat is ek te merken oan de fiertalen; sloegen earder it Frysk en it Nederlânsk foar master op, it Ingelsk en it Dútsk spylje langer ek net swak by.

 

Oprjochtingsjier

1979 (as fuortsetting fan it eardere Taelkundich Wurkforbân)

 

Bestjoer en kontakt

Foarsitter: Siebren Dyk (e-mail)
Skriuwer: Willem Visser (e-mail)
Leden: Eric Hoekstra, Rolf H. Bremmer Jr

 

Jierferslaggen

 

Aktiviteiten

 

12e Dei fan de Fryske Taalkunde 2023

Wannear: freed 6 oktober 2023, 09:30-17:00 oere
Plak: Fryske Akademy
Organisaasje: Taalkundich Wurkferbân
Tagong: fergees
Opjefte: fia dr. Eric Hoekstra

Lês hjir it programma fan de Dei fan de Fryske taalkunde.

Lês hjir de gearfettingen (abstracts) fan de presintaasjes op de Dei fan de Fryske taalkunde.

 

Eardere edysjes

11e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 19 novimber 2021
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

10e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 25 oktober 2019
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

9e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2017
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk).

8e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 21 oktober 2016
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

7e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2015
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

6e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 25 oktober 2013
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

5e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 14 desimber 2012
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

4e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 29 oktober 2010
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk

3e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2009
Programma: Frysk

2e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 26 oktober 2007
Programma: Frysk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

1e Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2006
Programma: Frysk