Skip to main content

Undersykstema's

Watfoar ûndersyk dogge de wittenskippers fan 'e Fryske Akademy? Foar it rinnende lustrum 2015-2020 hat de Akademy sân ûndersykstema's definiearre. Sjoch hjirûnder foar in oersjoch. Mear oer rinnende projekten is te finen op 'e ûnderskate temasiden.

 

Meartaligens en taal learen

Undersyk nei de maatskiplike en yndividuele aspekten fan meartaligens, yn it foarste plak ûnder taalminderheden.

Nei de side

 

Taaldeskripsje en standerdisearring

Beskriuwing fan it Frysk fan no en fan earder en it ûntwikkeljen fan digitale helpmiddels foar sawol ûndersikers as gewoane taalbrûkers.

Nei de side

 

Syngrony en diagrony yn taal

Undersyk nei it Frysk fan no en fan earder en de fraach hoe't de yn Fryslân sprutsen taalfariëteiten feroarje en inoar beynfloedzje.

Nei de side 

Macht, besit en romte yn Fryslân

Undersyk nei de langetermynûntjouwing fan 'e besits- en machtsferhâldingen yn 'e Fryske lannen tusken Fly en Iems.

Nei de side

 

Midsiuwske rjochtstradysjes

Komparatyf ûndersyk nei Europeeske midsiuwske rjochtstradysjes, mei it Fryske midsiuwske rjocht as spesifike kasus.

Nei de side

 

Kultuer yn iermodern Fryslân

Analyze fan 'e politike en religieuze feroaringen yn Fryslân tusken 1450 en 1800 en fan 'e Fryske identiteit dy't dêrútwei ûntstie.

Nei de side

 

Ekonomyske klusters

Regionaal-histoarysk ûndersyk nei ekonomyske ûntjouwing en belied yn Fryslân sûnt 1870.

Nei de side