Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Philologia Frisica

In seleksje fan de lêzingen fan it 19de Frysk Filologekongres fan 2012 is útkaam yn de bondel Philologia Frisica. It tema wie 'Taal, tekst en maatskippij - It Frysk yn in feroarjende omjouwing'. Yn 2014 is der wer in Frysk Filologekongres.
Lês mear...

Webcam

De sloop fan ús pannen oan 'e Grienewei is klear. Fan septimber ôf oan is de nijbou streekrjocht te folgjen fia ús webcam.

Anne Dykstra mei pensjoen en ta lid beneamd

Taalkundige en lexicograaf Anne Dykstra is op syn earste pensjoendei, 1 septimber 2014, beneamd ta lid fan de Fryske Akademy.

Lês mear

Frysk Frysk