Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in űndernimmend ynstitút dat wittenskiplik űndersyk docht op it męd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lęze jo űnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje

Hawwe jo ús brief krigen om mei te dwaan oan ús grutte taalenkęte? Doch mei, of klik hjir foar mear ynformaasje.

Akademy-lęzingen 2015-2016

De ynskriuwing foar de nije rige Akademy-lęzingen is iepen. Jou jo op foar 15 oktober!

Mear ynformaasje en opjefte

13e Grut Frysk Diktee

Op woansdei 20 maaie stjoert Omrop Fryslân fanút de Steateseal fan it Provinsjehűs it Grut Frysk Diktee út. Sjoch hjir foar ynformaasje.

Frysk Frysk