Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: Ūt wittenskiplik sintrum fan Frysl‚n

De Fryske Akademy is in Żndernimmend ynstitķt dat wittenskiplik Żndersyk docht op it mÍd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lÍze jo Żnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ķs boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ķs Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ķs op.

Taalweb Frysk

Wat is Taalweb Frysk en wat feroaret der yn 'e stavering? Wy hawwe in oantal fragen en antwurden op in rige set.

Schotanus-Atlas

Utjouwerij Asia Maior/Atlas Maior wurket yn oparbeidzjen mei de Fryske Akademy, Tresoar en it Fries Museum oan in faksimilee-ķtjefte fan de 'e Schotanus-Atlas fan Frysl‚n 1718. LÍs mear...

Meartaligens en sosjale media

Us kennissintrum Mercator organisearret yn 'e mande mei SOAS in ynternasjonaal seminar op 28-29 novimber 2014 yn Ljouwert. Opjefte kin noch o/m 14 novimber.

Frysk Frysk