Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Fotoferslach Akademy-dei

Op freed 12 septimber wie de Akademy-dei. Moarns gie it personiel nei Museum Belvédère/Oranjewâld. Middeis wiene leden, stipers en oare belangstellenden wolkom yn it WTC te Ljouwert. In fotoferslach fan de dei.

Akademy-lêzingen 2014-2015

De ynskriuwing foar de nije rige Akademy-lêzingen is iepen. Jou jo op foar 15 oktober!

Mear ynformaasje en opjefte

Anne Dykstra mei pensjoen en ta lid beneamd

Taalkundige en lexicograaf Anne Dykstra is op syn earste pensjoendei, 1 septimber 2014, beneamd ta lid fan de Fryske Akademy.

Lês mear

Frysk Frysk