Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Taalweb Frysk

Taalweb Frysk giet op 2 febrewaris 2015 online. Yn 'e tuskentiid wurdt de Fryske stavering op inkelde punten oanpast. Lês hjir mear.

Harns as seehaven

De Wurkgroep Maritime Skiednis organisearret op sneontemiddei 31 jannewaris 2015 it sympoasium 'Maritime Skiednis fan Harns'.

Lês mear

20ste Frysk Filologekongres

Fan 10-12 desimber hold de Fryske Akademy syn 20ste Frysk Filologekongres. Foar in fotoympresje, klik hjir.

 

 

Frysk Frysk