Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in űndernimmend ynstitút dat wittenskiplik űndersyk docht op it męd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lęze jo űnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Philologia Frisica

In seleksje fan de lęzingen fan it 19de Frysk Filologekongres fan 2012 is útkaam yn de bondel Philologia Frisica. It tema wie 'Taal, tekst en maatskippij - It Frysk yn in feroarjende omjouwing'. Yn 2014 is der wer in Frysk Filologekongres.
Lęs mear...

Webcam

De sloop fan ús pannen oan 'e Grienewei is klear. Fan ein augustus ôf is de nijbou streekrjocht te folgjen fia ús webcam.

Maitiidsnűmer fan 'Ut de Smidte'

It nijste nűmer fan ús nijsbulletin 'Ut de Smidte' is út. Klik op űndersteande link.

Lęs mear

Frysk Frysk