Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Maria Louise Jier 2015

Fryslân earet foarstinne Maria Louise (Marijke-muoi) mei in feestlik temajier. Sjoch op www.marialouise2015.nl.

Dag van de Brief

Freed 24 april 2015 yn Stadsschouwburg De Harmonie, Ljouwert: in dei mei lêzingen, films en aktiviteiten oer de wearde fan bewarre brieven.

Lês mear

13e Grut Frysk Diktee

Meidwaan oan it Grut Frysk Diktee yn 'e Steateseal op 19 maaie? Sjoch hjir en doch mei oan it kwalifikaasjediktee 2015.

Frysk Frysk