Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in űndernimmend ynstitút dat wittenskiplik űndersyk docht op it męd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lęze jo űnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Philologia Frisica

In seleksje fan de lęzingen fan it 19de Frysk Filologekongres fan 2012 is útkaam yn de bondel Philologia Frisica. It tema wie 'Taal, tekst en maatskippij - It Frysk yn in feroarjende omjouwing'. Yn 2014 is der wer in Frysk Filologekongres.
Lęs mear...

Akademy-lęzingen 2014-2015

De ynskriuwing foar de nije rige Akademy-lęzingen is iepen. Jou jo op foar 15 oktober!

Mear ynformaasje en opjefte

Anne Dykstra mei pensjoen en ta lid beneamd

Taalkundige en lexicograaf Anne Dykstra is op syn earste pensjoendei, 1 septimber 2014, beneamd ta lid fan de Fryske Akademy.

Lęs mear

Frysk Frysk