Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: Ūt wittenskiplik sintrum fan Frysl‚n

De Fryske Akademy is in Żndernimmend ynstitķt dat wittenskiplik Żndersyk docht op it mÍd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lÍze jo Żnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ķs boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ķs Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ķs op.

Taalweb Frysk

Taalweb Frysk is online. Taalweb.frl: foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol.

Takomst foar Frysl‚n

Yn 'e mande mei it Friesch Dagblad en Tresoar organisearret de Fryske Akademy yn de oanrin nei de ferkiezings fan 18 maart in trijetal debat-/lÍzingejŻnen oer 'Een toekomst voor Frysl‚n'.

LÍs mear

Taal yn Frysl‚n: de folgjende generaasje

Hawwe jo ķs brief krigen, mar wurket de link net? Gean hjir direkt nei de online taalenkÍte en folje dÍr jo tagongskoade yn.

 

 

Frysk Frysk