Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Taalweb Frysk

Taalweb Frysk is online. Taalweb.frl: foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol.

Takomst foar Fryslân

Yn 'e mande mei it Friesch Dagblad en Tresoar organisearret de Fryske Akademy yn de oanrin nei de ferkiezings fan 18 maart in trijetal debat-/lêzingejûnen oer 'Een toekomst voor Fryslân'.

Lês mear

Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje

Hawwe jo ús brief krigen, mar wurket de link net? Gean hjir direkt nei de online taalenkête en folje dêr jo tagongskoade yn.

 

 

Frysk Frysk