Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Oanbesteging ferbou 

De oanbestegingsproseduere foar de bouplannen is út ein set. Healwei maaie wurde de pannen oan de Grienewei sloopt.

Lês mear

Promoasje

Nienke Boomstra is op moandei 3 maart promovearre op

Read all about it!

yn de Martinitsjerke te Frjentsjer.

(foto: Nelly Groenveld-Hoogland)

Lês it proefskrift

Heiligen en Heren

De grutte taheakke mei alle gegevens oer prysters en patroanhilligen yn Fryslân fóár 1600 út it proefskrift Heiligen en Heren fan Otto Roemeling is no online beskikber.

Lês mear

Frysk Frysk