Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Taalweb Frysk

Wat is Taalweb Frysk en wat feroaret der yn 'e stavering? Wy hawwe in oantal fragen en antwurden op in rige set.

Schotanus-Atlas

Utjouwerij Asia Maior/Atlas Maior wurket yn oparbeidzjen mei de Fryske Akademy, Tresoar en it Fries Museum oan in faksimilee-útjefte fan de 'e Schotanus-Atlas fan Fryslân 1718. Lês mear...

20ste Frysk Filologekongres

Fan 10-12 desimber hâldt de Fryske Akademy syn 20ste Frysk Filologekongres.

Lês mear...

Frysk Frysk