Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Fotoferslach Akademy-dei

Op freed 12 septimber wie de Akademy-dei. Moarns gie it personiel nei Museum Belvédère/Oranjewâld. Middeis wiene leden, stipers en oare belangstellenden wolkom yn it WTC te Ljouwert. In fotoferslach fan de dei.

Schotanus-Atlas

Utjouwerij Asia Maior/Atlas Maior wurket yn oparbeidzjen mei de Fryske Akademy, Tresoar en it Fries Museum oan in faksimilee-útjefte fan de 'e Schotanus-Atlas fan Fryslân 1718. Lês mear...

Earste peal

De earste peal foar de nijbou is op woansdei 8 oktober slein. Lês hjir mear oer de bou en folgje de wurksumheden op ús webcam

Frysk Frysk