Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in űndernimmend ynstitút dat wittenskiplik űndersyk docht op it męd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lęze jo űnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Fotoferslach Akademy-dei

Op freed 12 septimber wie de Akademy-dei. Moarns gie it personiel nei Museum Belvédčre/Oranjewâld. Middeis wiene leden, stipers en oare belangstellenden wolkom yn it WTC te Ljouwert. In fotoferslach fan de dei.

Akademy-lęzingen 2014-2015

De ynskriuwing foar de nije rige Akademy-lęzingen is iepen. Jou jo op foar 15 oktober!

Mear ynformaasje en opjefte

Earste peal

De earste peal foar de nijbou is op woansdei 8 oktober slein. Lęs hjir mear oer de bou en folgje de wurksumheden op ús webcam

Frysk Frysk