Skip to main content

Adres en kontakt

Besikersadres

Doelestrjitte 8, 8911 DX  Ljouwert

Iepeningstiden baly

Moandei, tiisdei, tongersdei, freed: 09.00-15.30 oere
Woansdei: baly sletten
Bûten de iepeningstiden fan de baly om kinne jo streekrjocht kontakt opnimme mei de meiwurkers.

Postadres

Postbus 54, 8900 AB Ljouwert

Telefoan (resepsje)

(058) 213 14 14

E-mail (algemien)

fa@fryske-akademy.nl

KvK-nûmer

41000640 (Stifting Fryske Akademy)

IBAN-nûmer

NL30RABO0130549681 (Rabobank)

NL32INGB0000923369 (ING)

Bysûndere slutingsdagen

De Fryske Akademy is yn 2022 sletten op 'e folgjende data:

15 april (Goedfreed)
18 april (Peaskemoandei)
27 april (Keningsdei)
5 maaie (Befrijingsdei)
26 maaie (Himelfeartsdei)
6 juny (Pinkstermoandei)
26 desimber (2e Krystdei)
 

 

Meiwurkers sykje

Do kinst hjir op 'e syk nei ien fan ús meiwurkers.

 

Op 'e hichte bliuwe?