Skip to main content

Nijsberjochten

sep

19

19 septimber 2019 - Beart Oosterhaven hat in nije 'moaie' Fryske Top 100 gearstald, opdroegen oan 'oertrûbadoer' Roel Slofstra.

Mear lêze

sep

16

16 septimber 2019 - Ald-senator Hendrik ten Hoeve is op Akademydei ta lid beneamd, lykas akteurspear Klaasje Postma en Freark Smink.

Mear lêze

sep

05

5 septimber 2019 - In Taskforce fan saakkundigen hat it provinsjebestjoer oanbefellingen dien oangeande de takomst fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

aug

26

26 augustus 2019 - Der komt in wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma. Liuwe Westra is as biograaf by it projekt behelle.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf