Skip to main content

Leden en lidmaatskip

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld, dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, fertsjinsten foar de Fryske kultuer, of in grutte, oanhâldende niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien.

 

Beneaming

Stipers en leden fan 'e Akademy kinne it hiele jier troch lju foar beneaming ta lid fan 'e Fryske Akademy foardrage. Op Akademydei wurde nije leden beneamd troch de direkteur-bestjoerder, dy't by de beoardieling fan de foardracht stipe wurdt troch de beneamingskommisje.

Foar in beneaming op de Akademydei yn 2022 (freed 16 septimber) moatte foardrachten op syn lêst op moandei 31 jannewaris 2022 troch middel fan in brief/e-mail yntsjinne wêze by de direkteur-bestjoerder.

By de foardracht moat dúdlik motivearre wurde wêrom't de foardroegene it lidmaatskip fertsjinnet. At it heal kin, wolle wy ek graach de kontaktgegevens fan 'e foardroegene hawwe. Set jo eigen kontaktgegevens der ek by, want as de foardroegen kandidaat ta lid beneamd wurdt, wolle wy jo ek graach útnûgje.

It brief kinne jo stjoere nei:

  • Fryske Akademy
    nije leden
    Postbus 54
    8900 AB Ljouwert

Of fia e-mail nei it direksjesekretariaat.

 

Funksje fan de leden

Fuort by it oprjochtsjen fan 'e Akademy yn 1938 waarden al hûndert minsken beneamd ta lid. It wie doe de bedoeling dat dy leden wurk foar de Akademy dwaan soene, mar der is noait in offisjeel ûnderskied makke — sa't yn dy tiid wol barde by oare ynstellingen — tusken gewoane en wurkjende leden. Likegoed hawwe troch de desennia hinne in protte leden harren ynset foar de mannichfâlde wurkgroepen en wurkferbannen fan 'e Akademy.

Hjoed-de-dei binne leden foar de Fryske Akademy wichtich as ambassadeurs, dy't oantrune wurde om aktyf mei te tinken op it mêd fan it wittenskiplik ûndersyk en de maatskiplike posysje fan 'e Fryske Akademy. Mar boppe alles is it lidmaatskip in erkenning fan immens wittenskiplike of kulturele fertsjinsten.

Op it stuit hat de Fryske Akademy sa'n 300 leden. 

 

Oersjoch leden (yn alfabetyske folchoarder)

Jier fan beneaming

Namme

 

Drs. G.W. Abma

 

Dr. G. Abma

 

Fil. Dr. L.E. Ahlsson

2004

Drs. H.P. Algra

 

Sj. Andringa

 

J. Anglade

2011

J.K. Arendz

2001

Ir. E. Atsma

 

Prof.dr. A.G.H. Bachrach

2016

Drs. S.M. Bak

 

H. Bakker

2003

J. Bakker

2011

L. Bakker

2013

Dr. P. Bakker

 

Th. Bakker

1993

Prof. dr. H.J. Baron

2007

Drs. E.H. Bary

 

D. Bekius

2002

K.J. Bekkema

2010

G. Benedictus

 

Dr. P. Berghaus

1994

V. Berkov

2013

Drs. E. Betten

 

Dr. Th. J. Beukeboom

2006

Dr. R. van Bezooijen

2008

Dr. J. v.d. Bij

2008

H. Bijlsma

1991

Dr. H. Bloemhoff

 

Prof. Dr. D.P. Blok

2003

Prof.dr. P.Th.F.M. Boekholt

2021

Sytske de Boer

2012

P.Y.J. Boersma

2014

Albert Bonnema

2016

J. Boonstra

2018 Sjoerd Bootsma
 

 

Th. S.H. Bos

 

Ir. C.G. Bos

2012

Drs. H. de Bos

 

Dr. C. Boschma

1999

M. Bosma

 

Drs. R. Bosma

 

R. Bouma

1997

Prof. Dr. C. van Bree

 

Prof. dr. R.H. Bremmer

 

Prof.dr. Ph.H. Breuker

1974

Dr. P. Breuker

2005

Drs. A.A.M. Brok

2011

Drs. J.M. Bronneman

 

P.W. Brouwer

 

Dr. H.J. Brouwer

2008

Pater T.J.S. Brouwer o.p.

 

Dr. F.G. Brouwer O. Praem.

 

Y. Brouwers

 

S. de Bruin

1997

H.S. de Bruin

2013

Dr. E.C. Bruinsma

2016

Prof. dr. ir. C.J.N. Buisman

1998

P. Bultsma

2018 Sytze Buwalda
 

 

Jier fan beneaming

Namme

1993

Prof.dr. S. Cnossen

2011

Dr. J. Corporaal

 

Th.J.M. Dieles

2012

Dr. H. Dijk

2010

Prof. dr. J. van Dijk

 

Drs. M. Dijkstra

2021

Dr. Siebren Dyk

2014

Dr. Anne Dykstra

2014

Dr. Arjen Dijkstra

2000

Mr. A. Dijkstra

1991

J. Dotinga

2006

A. Douma

2018 Prof. dr. Douwe Draaisma
 

2005

Gryt van Duinen

1994

A. Dvuchzhilov

2000

Dr. R.A. Ebeling

1995

Drs. K.J. Eekma

1998

Prof.dr. W.W.K.H. Engelbrecht

2009

Dr. M. Engelmoer

 

Drs. M.H.H. Engels

 

Ir. L. Eringa

 

Prof. Dr. W.A. van Es

 

Dr. S. Faber

 

Dr. V.F. Faltings

 

Prof. Mr. R. Feenstra

2002

Dr. H. Feenstra

 

Prof. Dr. J. Fishman

1999

Mr. I. Fleet

 

C.W. Fokma

2013

P. Fokkes Visser

2006

Drs. J. Folkerts

 

Prof. Dr. M.C. Fort

 1979

Dr. Johan Frieswijk

 

J. Geartsma

2004

Dr. B.A. Gezelle Meerburg

 

Dr. K.F. Gildemacher

2012

Drs. A.S. van der Goot

1993

Th.P. van der Goot

 

Prof. Dr. D. Gorter

 

Dr. T. de Graaf

 

Drs. C. de Graaff

 

Dr. Herre de Groot

2000

P.J. de Groot

Jier fan beneaming

Namme

1993

Ing. S. Haagsma

2017 Foppe de Haan

1990

Prof. Dr. G.J. de Haan

 

Prof. dr. ir. Y.M. de Haan

2010

P. Hagen

 

Dr. Phil. Kr. Hald

 

W.J. Hannema

 

Mr. A. Hannema

 

Dr. J. Haveman

 

Prof. Mr. G. Heida

 1976

Dr. P. Hemminga

 

Mr. H. Hendriks

 

Drs. L.M.L.H.A. Hermans

 

Drs. W. Hiddema

2002

S.T. Hiemstra

 

Prof. Dr. A. Hijma

2014

Dr. Nanna Haug Hilton

2000

Prof.dr. J.F. Hoekstra

 

R.K. Holander

 

Drs. K. Hornstra

2002

Drs. U.G. Hosper

2015

Prof. dr. Roeland van Hout

 

P. Houtsma

 

Prof. Dr. Hovda

2019 Drs. Hindrik ten Hoeve

2013

B. Huisman

1990

K. Huisman

1992

Dr. J.J. Huizinga

 

P. de Jager

2005

Dr. A. Janse

 

Dr. J. Jensen

2008

Prof.dr.  G.Th. Jensma

2004

Dr. T.S.B. Johnston

 

Sal de Jong

 

Hans de Jong

2011

Dr. Alpita de Jong

 

Dr. S. de Jong

 

G. de Jong

2011

S. de Jong

 

J. Jongepier

2007

J.W.D. Jongma

1991

P. Jonker

2001

R.J. Jonkman

1994

A. Jorritsma-Lebbink

2002

C. Jousma

2001

J. Jukema

2013

Ir. N.R. Jukema

 

M.S. Kalifa

 

Drs. G.P. Karstkarel

 

J. Keizer

1998

Drs. J. Kersbergen

2001

Dr. Ir. A. Kloosterman

 

J. Knol

2010

J. Knol

2006

Drs. L. Kooistra

2018

Prof. dr. Joop W. Koopmans

1991

Ing. M. Koopmans

2013

M.F. Koopmans

 

P. Kramer

2012

Drs. E. Kramer

1998

Ir. H. Kroes

2002

J. Krol

1995

Ir. G. Krol-Benedictus

2005

Dr. C.J. Kuiken

 

Prof.dr. Y. Kuiper

Jier fan beneaming

Namme

2002

Dr. H.T.M. Lambooij

1997

Mr. E.M.W. de Lange

 

Ing. G. Lantinga

2013

N. Laverman

2021

Prof. Stéphane Lebecq

 

L. van der Leij

 

Dr. H. van Lengen

 

Jhr. M.J. van Lennep

2010

Dr. J. Liemburg

2007

Drs. B. Looper

 

Prof. W.E.G. Louw

 

Dr. H. Lübbing

 

Prof. Dr. P. Lukkes

2009

G. Mak

1994

Prof. Makoto SHIMIZU

 

T. Marseille

2005

Ing. G. Mast

 

H. van der Meer

 

Mr. J. van der Meer

 

Prof. Dr. H.D. Meijering

1996

A.B. van der Meulen

2012

Drs. F.R. van der Meulen

2003

B. Miedema

 

Dr.G. Mohlmann

2014

Drs. Huub J. Mous

2006

R. Mulder

2000

J.A. Mulder

 

Dr. A.J. Mulder

 

Prof. Dr. L.H. Mulder

1990

Drs. R.L.P. Mulder-Radetzky

 

Prof. Dr. H.H. Munske

 

Prof. Dr. D. Nauta

1993

F.E. de Nie

 

Drs. A.P. van Nienes

 

P. Nieuwland

 

Drs. W. Nijboer

2011

G. Nijenhuis-van der Wal

2005

Ingwer Nommensen

 

Drs. P.N. Noomen

 

Drs. D. Nota

 

Ms. H. O'Murchu

 

R. Oostra

1995

Dr. J.A.C. van Ophem

2005

T. Oppewal

 

F.J. Ormeling

1997

A.N. Osinga

 

Drs. J.W. Oudendag

2004

Ir. W.D. Palstra

 

A.A. Panten

2014

Drs. Theunis Piersma

2001

Prof.dr. Th. Piersma

1999

Prof.dr. A. Plantinga

2008

D. van der Ploeg

1993

Prof.dr.ir. J.D. v.d. Ploeg

1992

J. Pluis

 

Drs. J. Popkema

2009

Drs. A.T. Popkema

1996

Prof. Dr. F. Postma

2019 Klaasje Postma

1992

B. Pruiksma

2015

Hoite Pruiksma

Jier fan beneaming

Namme

1997

D.Th. Reitsma

 

Drs. L. Reitsma

2003

Prof. dr. E.J. Reuland

2001

Dr. A.M.J. Riemersma

 

Drs. J.G. van Rijn

2000

Mr. A.Ch.M. Rijnen

 

Mr. J. Rinzema

 

Prof. Dr. F. de Roos

2009

Dr. B. van Ruijven

 

Prof. D.L. Savory M.P.

2013

Prof. dr. Reinier Salverda

 

P. van Schaik

2009

S.A. Schoustra

1998

Dr. M. Schroor

1999

R.L. Schütz

 

Dr. J.R.G. Schuur

 

Prof.dr. H. Siems

2015

Doeke Sijens

2008

N. van der Sijs

 

Mrs. H. Silverwood

1991

Dr. J. van Sluis

 

Prof. Dr. H. Smidt

 

Dr. J.F. Smith

2019 Freark Smink

 

Prof.dr.dr.h.c. S. Sonderegger

1997

Dr. J.W. Spaans

 

Dr. H. Spanninga

2005

Hylke Speerstra

2003

Prof.dr. M. Spies

1991

Prof.dr. E.G. Stanley

 

Drs.T.J. Steenmeijer-

 

Drs. T. Steenmeijer-Wielenga

 

Dr. Th. Steensen

 

Dr. R. Steensma

2007

Dr. R. Stein

2021

Steven Sterk

2015

Doete Stienstra-Venema

2015

Prof. dr. Dirk Strijker

 

Drs. R. Strikwerda

 

Dr. J. Swart

 

Mr. A.E.Swierstra-Dijkstra

2005

Dr. J. Sytsema

2006

Ing. M. Tangerman

 

J.C. Terluin

 

G. Terpstra

1991

R. Terpstra

 

Prof.dr. P.M. Tiersma

1983

Ulf Timmermann

1992

J. Tjalsma

1994

R.J. Toering

2009

A. Toering

1996

R. Tolsma

 

I.P. Toussaint

2007

Dr. C. Trompetter

Jier fan beneaming

Namme

 

Dr. J.H.P. van der Vaart

 1987

T. Veenstra

 

Dr. R.G. van der Velde

 

J.T. Vellenga

2000

Dr. C.H.A. Verhaar

 

D. Visser

2001

Prof.dr. P. Visser

 

S. de Vlas

 

Dr. H. Voigt

1991

J. de Vries

 

D.P. de Vries

1990

Drs. G. de Vries

2016

Mr. drs. J.A. de Vries

 

Dr. O. Vries

 

Dr. S.K. Wadman

1994

J.R. van der Wal

2006

J. Walda

 

Dr. A.G.H. Walker

 

B. Wander

2006

Dr. J.D.Th. Wassenaar

 

Drs. M.W. ter Wee

 

Dr. J. v.d. Weg-Laverman

 

Rudy Wester

 

Dr. T. Wicherkiewicz

 

Prof. Dr. S. Wiegersma

2005

Dr. L.S. Wierda

 

D. Wiersma

2017 prof. dr. Cisca Wijmenga

2007

H. Wijnandts

 

M. Wijnstra

 

Dr. J.M. Wijnstra

 

D. Wijnterp

2013

Prof. dr. C.J.P. Winsemius

2006

Eddy Wymenga

2007

B. Wytsma

 

Drs. D.J.M. Zeinstra

 

Dr. G.R. Zondergeld