Skip to main content

Nijsberjochten

sep

23

Mercator's Meartaligens Lêzing 2022 op 22 novimber sil gean oer 'Hoe't taallearders 'flow' ûnderfine yn frjemdetaallessen'.

Mear lêze

sep

21

De Fryske Akademy is ien fan de partners fan it Wykein fan de Wittenskip (1/2 oktober). Dr. Simon Halink fersoarget in famyljekolleezje Skiednis.

Mear lêze

sep

21

It EBLT en Mercator (Fryske Akademy) fiere op 26 septimber it taalferskaat yn Nederlân en Europa mei in feestlike gearkomste yn Ljouwert.

Mear lêze

sep

19

Hindrik Sijens, leksikograaf by de Fryske Akademy, is keazen yn it bestjoer fan de European Association for Lexicography (Euralex).

Mear lêze

sep

17

Foar syn masterskripsje 'Phonetic Aspects of Centring Diphthongs in Frisian. The case of /iə/ and /ɪə/' krige Martijn Kingma de Skripsjepriis útrikt op Akademydei 2022.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf