Skip to main content

Nijsberjochten

okt

19

Oant koartlyn wiene der gjin logopedyske ynstruminten foarhannen om de klankferwerving by jonge Frysktalige bern te ûndersykjen. Dêrom is der no in Fryske ferzje fan de Speakaboo-app ûntwikkele.

Mear lêze

okt

11

Wolle jo de Akademydei nochris sjen? De fideo is no online.

Mear lêze

okt

08

Gearfetting fan it rapport Taalvariatie in Zuid-Lauwersland.

Mear lêze

okt

01

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen,1250-1580.

Mear lêze

sep

29

Akademylêzingen 2021-2022 geane troch. Opjefte kin oant 25 oktober 2021.

 

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf