Skip to main content

Nijsberjochten

jan

23

Stipers en leden fan de Fryske Akademy kinne oant en mei tiisdei 31 jannewaris foardrachten yntsjinje foar nije leden.

Mear lêze

jan

23

Prate jo Frysk en Nederlânsk en wolle jo ús helpe nije ynsichten te krijen oer hoe’t de talen sprutsen wurde? Dan sykje wy jo!

Mear lêze

jan

20

It projekt 'Nije Fryskpraters' is in gearwurking tusken it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens (Fryske Akademy) en de Afûk.

Mear lêze

jan

03

Us taalkundige dr. Anne Merkuur is nominearre foar de Vrouw in de Media Award Friesland.

Mear lêze

dec

21

Hoekstra's literatuerstúdzje nei it ferhaal 'Britting, de gûchelder' is opnommen yn it wittenskiplike European Journal of Literary Studies.

Mear lêze