Skip to main content

Nijsberjochten

jun

05

De oplieding Keltyske Talen en Kultuer fan de Universiteit Utert fiert yn 2023 it hûndertjierrich bestean mei in festival en in minykursus Aldfrysk.

Mear lêze

jun

05

‘De Winskhoed fan Fortunatus’ fan Waling Dijkstra, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries, is de trettjinde útjefte yn ús literêre Iduna Rige.

Mear lêze

mai

31

Ferskate (âld-)kollega's fan Mercator/ Fryske Akademy, NHL Stenden Hegeskoalle en Ryksuniversiteit Grins presintearje harren ûndersyk yn Wales.

Mear lêze

mai

24

Mei sân flaters yn syn Grut Frysk Diktee wûn Lútsen Bakker fan Grins it Gouden Dakje, lykas foarich jier.

Mear lêze

mai

23

Foar it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek sykje wy in redaksje-assisint foar 19 oeren wyks.

Mear lêze