Skip to main content

Nijsberjochten

mai

25

De Fryske Akademy is yn ferbân mei Himelfeartsdei ticht op tongersdei 26 en freed 27 maaie. Moandei 30 maaie sette wy wer útein.

Mear lêze

mai

18

It Grut Frysk Diktee 2022 is wûn troch Lútsen Bakker fan Grins. Hy hie mar in heale flater yn syn diktee.

Mear lêze

mai

17

Wy hawwe in fakatuere foar in softwareûntwikkelder foar 38 oeren wyks.

Mear lêze

mai

15

Titus Brandsma is op 15 maaie hillich ferklearre. Hy hat in soad út 'e wei set foar it Fryslân en it Frysk en stie oan de widze fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

mai

11

Op in feestlike gearkomste op it provinsjehûs presintearren ûndersikers Gilles de Langen en Hans Mol harren nije boek oer Fryske adel.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf