Skip to main content

Nijsberjochten

dec

24

Wy binne der efkes tuskenút oant 4 jannewaris 2021.

Mear lêze

dec

17

De twajierlikse skripsjepriis fan de Fryske Akademy is wûn troch histoarikus Sian Wierda fan De Jouwer.

Mear lêze

dec

03

3 desimber 2020 - De Ried fan Tafersjoch beneamt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm ta nije direkteur-bestjoerder.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf