Skip to main content

Wurkje by de Fryske Akademy

Wurkje by de Fryske Akademy betsjut wurkje yn in bysûndere, histoaryske omjouwing yn 'e mande mei ynspirearjende kollega's en partnerorganisaasjes. 

 

Op dit stuit hawwe wy ien fakatuere.

Yn 'e mande mei de Universiteit van Amsterdam binne wy op syk nei

ien promovendus / one PhD-candidate

De Fryske Akademy biedt yn gearwurking mei de Universiteit van Amsterdam ien promoasjeplak foar fjouwer jier op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. Ast op syk bist nei in nijsgjirrich wurkplak dêr’tst selsstannich ûndersyk dwaan kinst en dêr’t belangstelling foar de Fryske taal ferbûn wurdt mei eigentiidsk ûndersyk oan ien fan de Europese topuniversiteiten op it mêd fan Taalwittenskip, dan biede wy no in unike mooglikheid. 

Alle ynformaasje oer de fakatuere, de funksje-easken en de sollisitaasjeproseduere fynst yn de fakatuere (pdf). Reagearje kin oant 19 desimber 2022. Sollisitaasjepetearen binne pland yn de earste wiken fan jannewaris 2023.