Skip to main content

Eveneminten

aug

29

Fryske Akademy stipet de Ynternasjonale Konferinsje oer Treddetaalwinning en Meartaligens, organisearre troch de Ryksuniversiteit Grins.

Mear lêze

sep

13

De Fryske Akademy nûget alle leden, stipers en relaasjes fan herte út ta it bywenjen fan de jierlikse Akademydei, de ôfslúting fan ús jubileumjier!

Mear lêze

okt

01

It OWL+ Team presintearret de Toolkit foar profesjonele ûntjouwing fan learkrêften yn lânlike gebieten en/of minderheidstaalmienskippen.

Mear lêze

okt

25

Elk dy't ynteresse hat foar taalkunde en it Frysk is fan herte wolkom by in dei fol lêzingen, presintaasjes en moetingen.

Mear lêze