Skip to main content

Eveneminten

apr

04

40 bern kinne yn de Steateseal fan de provinsje Fryslân wer meidwaan oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee. Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

apr

08

Lêzing Halbe Hageman: 'De Joadske minderheid yn Fryslân 1880-1940'.

Mear lêze

apr

11

De ledegearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik; lêzingen binne in fêst ûnderdiel.

Mear lêze

mai

23

Wa kin de Fryske taal flaterleas skriuwe? Dogge jo mei oan it Grut Frysk Diktee? Mear ynformaasje folget.

Mear lêze