Skip to main content

Eveneminten

jan

31

Slotsympoasium oer de Sonttolregisters mei lêzingen fan Siem van der Woude, Ida Nijenhuis, Hanno Brand, e.o. Plak: Campus Fryslân.

Mear lêze

feb

01

Lêzing fan Elly Pacanda-Bolier oer de menisten fan it Wytfean ûnder Rottefalle. Gearkomste fan it Genealogysk Wurkferbân.

Mear lêze

maa

04

Oraasje fan heechlearaar sosjolinguïstyk Hans Van de Velde oan de Universiteit Utrecht op woansdei 4 maart 2020. Opjefte kin fia de website.

Mear lêze

maa

28

It jiersympoasium fan de WMS hat as tema de Fryske houtfeart op Skandinavië en de Eastsee. Plak: Fries Scheepvaart Museum, Snits. Mear ynfo folget.

Mear lêze