Skip to main content

Eveneminten

nov

18

De data foar de Akademylêzingen foar it seizoen 2022-2023 binne fêststeld. Wy hawwe wer in moai programma gearstald foar freed 18 novimber 2022, tiisdei 17 jannewaris 2023 en freed 10 maart 2023.

 

Mear lêze

sep

16

De jiergearkomste foar ús leden, stipers en relaasjes. Mei nijsgjirrige presintaasjes en de beneaming fan nije leden. Wolkom! Mear ynfo folget.

Mear lêze

sep

14

Fan 14 oant en mei 16 septimber fynt it 2e Frysk Geasteswittenskiplik Kongres plak yn Ljouwert. Tema: Fearkrêft.

Mear lêze

aug

29

Mercator/ Fryske Akademy ûndersiker Ydwine Scarse presintearret 'The dynamics between recognition, policy and practice concerning West-Frisian in the Netherlands'

Mear lêze

aug

29

Mercator/ Fryske Akademy ûndersiker Ydwine Scarse presintearret 'The dynamics between recognition, policy and practice concerning West-Frisian in the Netherlands'

Mear lêze