Skip to main content

Meidwaan

Wat moai dat jo ús helpe wolle!

Op dizze side freegje wy jo help by ferskate ûndersiken oangeande de Fryske taal en kultuer. Mei in pear minuten fan jo tiid kinne jo ús ûndersikers goed helpe.

De ûndersiken hjirûnder binne ûntwikkele troch wittenskiplike meiwurkers fan de Fryske Akademy, of binne ta stân kommen ûnder harren tafersjoch. De resultaten wurde brûkt yn ûndersyksprojekten dy't útfierd wurde yn oparbeidzjen mei nasjonale en ynternasjonale kennisynstituten.

By de oproppen stiet altyd in kontaktadres. By fragen oer data, privacy en it ferrin fan it ûndersyk kinne jo de ûndersikers streekrjocht benaderje.


Taalaksinten op de kaart

Wy sykje minsken dy't it Frysk (in bytsje) ferstean kinne!

Witte jo de ferskate aksinten fan it Frysk te plak te bringen? Doch dan mei oan in spultsje oer ferskillende soarten Frysk yn Fryslân!
Wiis op 'e kaart oan wêr't se it Frysk prate dat jo hearre. Sa helpe jo de wittenskip, want de útkomsten wurde (anonym) brûkt foar taalkundich ûndersyk.

Elkenien dy't (in bytsje) Frysk ferstean kin, kin meidwaan! Diel dit mei oaren, dan kinne dy ek meidwaan. 

Meidwaan:

Gearwurking
Foar dit ûndersyk wurket de Fryske Akademy gear mei de Universiteit Utrecht.

Kontakt
Foar fragen oer dit ûndersyk kinne jo maile mei dr. Anne-France Pinget