Skip to main content

Meiwurkers

bysûnder heechlearaar

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

programmeur en datawittenskipper

Mear lêze

taalkundich ûndersiker

Mear lêze

direkteur-bestjoerder

Mear lêze

ûndersiker

Mear lêze

projektlieder en ûndersiker

Mear lêze

senior ûndersiker

Mear lêze

projektmanager en lid managementteam

Mear lêze

ûndersyksmeiwurker en ynformaasjespesjalist

Mear lêze

projektlieder HisGIS en ûndersiker midsiuwske skiednis

Mear lêze