Skip to main content

Nijsberjochten

okt

20

Ferheugd kundigje wy oan dat de online Mercator Meartaligens Lêzing op 28 novimber jûn wurde sil troch Dr. Sharon Unsworth (Centre for Language Studies).

Mear lêze

okt

18

Hans Van de Velde, Charlie Robinson-Jones en Nelleke IJssennagger-van der Pluijm presintearren op de konferinsje 'Lingue “minori”, opportunità maggiori'.

Mear lêze

okt

16

De Fryske Akademy bestiet 85 jier. It Genealogysk Wurkferbân en de Fryske Rie foar Heraldyk organisearje dêrom in middei oer Lúkswâlder famyljeskiednis.

Mear lêze

okt

16

Direkteur-bestjoerder dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm is mei yngong fan tiisdei 17 oktober 2023 mei kreamferlof.

Mear lêze

okt

13

Histoarikus Marvin Wiegand ferdigenet op tiisdeitemiddei 17 oktober syn proefskrift oan de Universiteit van Amsterdam.

Mear lêze