Skip to main content

Nijsberjochten

sep

21

It EBLT en Mercator (Fryske Akademy) fiere op 26 septimber it taalferskaat yn Nederlân en Europa mei in feestlike gearkomste yn Ljouwert.

Mear lêze

sep

19

Hindrik Sijens, leksikograaf by de Fryske Akademy, is keazen yn it bestjoer fan de European Association for Lexicography (Euralex).

Mear lêze

sep

17

Foar syn masterskripsje 'Phonetic Aspects of Centring Diphthongs in Frisian. The case of /iə/ and /ɪə/' krige Martijn Kingma de Skripsjepriis útrikt op Akademydei 2022.

Mear lêze

sep

16

By de 84ste Akademydei fan freed 16 septimber 2022 binne fjouwer nije Akademyleden beneamd. Alle fjouwer op grûn fan harren grutte fertsjinsten foar de Fryske Kultuer: Martsje Miedema-Loonstra, drs. Lida Dykstra, Sake Pieter Roodbergen en Immie Jonkman. 

Mear lêze

sep

15

Undersikers Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en Remco Knooihuizen (RuG) hawwe begryp foar FvD'er Erwin Jousma: Frysk lêzen kostet yndied mear tiid.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf