Skip to main content

Jierferslaggen

Alle jierren bringt de Fryske Akademy in jierferslach út. Yn it jierferslach wurdt ferantwurding ôflein oer de aktiviteiten fan it ôfrûne jier. De finansjele ferantwurding is te finen yn ’e jierrekken.

 

Publyksferzjes jierferslaggen

Publyksferzjes fan it jierferslach binne as PDF yn it Frysk en Ingelsk beskikber; fan 2021 ôf is der ek in PDF fan de Nederlânsktalige ferzje.

2021: Frysk | Nederlânsk | Ingelsk

2020 & 2019: net ferskynd

2018: Frysk | Ingelsk

2017: Frysk | Ingelsk

2016: Frysk | Ingelsk

2015: Frysk | Ingelsk

2014: Frysk | Ingelsk

2013: Frysk | Ingelsk

2012: Frysk | Ingelsk

2011: Frysk | Ingelsk

2010: Frysk | Ingelsk

2009: Frysk | Ingelsk

2008: Frysk | Ingelsk

 

Wet normearring topynkommens (WNT)

Gegevens oer de salarissen fan funksjonarissen dy't yn it ramt fan 'e Wet normearring topynkommens (WNT) ferantwurde wurde, binne yn PDF beskikber.

2018-2021: Dizze ynformaasje is opnommen yn de jierrekkens fan it oanbelangjende jier.

2017: Nederlânsk

 

Strategysk beliedsplan 2022-2027

Us strategysk beliedsplan 2022-2027 kinne jo downloade yn it Frysk of Nederlânsk (pdf).

  

Jierrekkens

De jierrekkens fan 'e lêste jierren binne as PDF yn it Nêderlandsk beskikber.

2022: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2021: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2020: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2019: Nederlânsk

2018: Nederlânsk

2017: Nederlânsk

2016: Nederlânsk

2015: Nederlânsk

2014: Nederlânsk

2013: Nederlânsk

2012: Nederlânsk

 

Jierferslaggen Mercator

De jierferslaggen fan it kennissintrum foar meartaligens Mercator binne as PDF yn it Ingelsk beskikber.

2021: Activity Report 2021

2017-2020Activity Report 2017-2020

2016: Ingelsk

2015: Ingelsk

2014: Ingelsk

2013: Ingelsk

2012: Ingelsk