Skip to main content

Nijsberjochten

jan

22

22 jannewaris 2021 - De Fryske Akademy en it Fries Sociaal Planbureau sille ûndersyk dwaan nei de 'Brede Wolfeart' yn it Feangreidegebiet.

Mear lêze

dec

17

De twajierlikse skripsjepriis fan de Fryske Akademy is wûn troch histoarikus Sian Wierda fan De Jouwer.

Mear lêze

dec

03

3 desimber 2020 - De Ried fan Tafersjoch beneamt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm ta nije direkteur-bestjoerder.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf