Skip to main content

Nijsberjochten

jun

07

De Fryske Akademy is ien fan de partners fan de 43e TABU Dag yn Grins, in ynternasjonale konferinsje oer linguistyk.

Mear lêze

jun

07

Fryske Akademy/ Mercator en de Provinsje Fryslân hawwe, tegearre mei oare Europeeske regionale oerheden, in plak yn de stjoergroep fan NPLD.

Mear lêze

jun

05

De oplieding Keltyske Talen en Kultuer fan de Universiteit Utert fiert yn 2023 it hûndertjierrich bestean mei in festival en in minykursus Aldfrysk.

Mear lêze

jun

05

‘De Winskhoed fan Fortunatus’ fan Waling Dijkstra, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries, is de trettjinde útjefte yn ús literêre Iduna Rige.

Mear lêze

mai

31

Ferskate (âld-)kollega's fan Mercator/ Fryske Akademy, NHL Stenden Hegeskoalle en Ryksuniversiteit Grins presintearje harren ûndersyk yn Wales.

Mear lêze