Skip to main content

Nijsberjochten

jul

01

1 july 2021 - De 11de Dei fan de Fryske Taalkunde is op freed 19 novimber 2021. Wy roppe elk op om him of har oan te melden foar in lêzing.

Mear lêze

jun

24

Mei de publikaasje 'Frisians of the Early Middle Ages' wurde de 'Friezen' tusken de oare iermidsiuwske groepen en kultueren fan Noardwest-Europa pleatst en op it ynternasjonale wittenskiplike poadium set.

Mear lêze

mai

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is takend oan dr. Evelyn Bosma foar har proefskrift.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf