Skip to main content

Nijsberjochten

mai

14

Foar de twadde kear op rige hat Marije Buma fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld it Lyts Frysk Diktee wûn!

Mear lêze

mai

07

Wa't in lêzing hâlde wol op de 13de Dei fan de Fryske Taalkunde op freed 25 oktober, kin oant 1 augustus in útstel ynstjoere.

Mear lêze

mai

02

'Tusken kust en kitsch' is in publykslêzing oer ier midsiuwsk Frisia troch de eagen fan Fikingen, it Aldfrysk en de hjoeddeistige ûndersiker.

Mear lêze

apr

24

Mei mar 2,5 flaters hat Nynke Duijff-Veenstra fan Damwâld it Gouden Dakje yn 'e wacht sleept by it Grut Frysk Diktee.

Mear lêze

apr

16

Yn novimber is de 1st Mercator International Conference. Utstellen foar bydragen kinne yntsjinne wurde oant 15 maaie.

Mear lêze