Skip to main content

Meidwaan

Wat moai dat jo ús helpe wolle!

Op dizze side freegje wy jo help by ferskate ûndersiken oangeande de Fryske taal en kultuer. Mei in pear minuten fan jo tiid kinne jo ús ûndersikers goed helpe.

De ûndersiken hjirûnder binne ûntwikkele troch wittenskiplike meiwurkers fan de Fryske Akademy, of binne ta stân kommen ûnder harren tafersjoch. De resultaten wurde brûkt yn ûndersyksprojekten dy't útfierd wurde yn oparbeidzjen mei nasjonale en ynternasjonale kennisynstituten.

By de oproppen stiet altyd in kontaktadres. By fragen oer data, privacy en it ferrin fan it ûndersyk kinne jo de ûndersikers streekrjocht benaderje.


Fergrutsjende en oertreffende trep

'Kin dit wol yn it Frysk?'

Kollega's Fenna Bergsma en Martijn Kingma wurkje, yn 'e mande mei kollega's fan de Universiteit van Amsterdam, oan in ûndersyk nei hoe’t de fergrutsjende en oertreffende trep fan eigenskipswurden yn it Frysk foarme wurdt. Dogge jo ek mei?

Meidwaan:

Gearwurking
Foar dit ûndersyk wurket de Fryske Akademy gear mei de Universiteit van Amsterdam.

Kontakt
Foar fragen oer dit ûndersyk kinne jo maile mei dr. Fenna Bergsma

 

Taalaksinten op de kaart

Wy sykje minsken dy't it Frysk (in bytsje) ferstean kinne!

Witte jo de ferskate aksinten fan it Frysk te plak te bringen? Doch dan mei oan in spultsje oer ferskillende soarten Frysk yn Fryslân!
Wiis op 'e kaart oan wêr't se it Frysk prate dat jo hearre. Sa helpe jo de wittenskip, want de útkomsten wurde (anonym) brûkt foar taalkundich ûndersyk.

Elkenien dy't (in bytsje) Frysk ferstean kin, kin meidwaan! Diel dit mei oaren, dan kinne dy ek meidwaan. 

Meidwaan:

Gearwurking
Foar dit ûndersyk wurket de Fryske Akademy gear mei de Universiteit Utrecht.

Kontakt
Foar fragen oer dit ûndersyk kinne jo maile mei dr. Anne-France Pinget

 

Sprekkers fan taalfarianten

Rijksuniversiteit Groningen siket sprekkers fan Fryske of Nedersaksyske taalfarianten!

Taalûndersiker Raoul Buurke en kollega's fan de Rijksuniversiteit Groningen, dogge op dit stuit ûndersyk nei klankferoaringen fan taalfarianten yn Fryslân. Sy sykje sprekkers fan dizze farianten fan beskate leeftiden yn in flink tal Fryske plakken. Yn de measte plakken giet it om sprekkers fan tusken de 50 en 70 jier âld, mar per plak ferskilt de fereaske leeftydsgroep. De details per plak binne te finen op https://raoulbuurke.nl/gezocht/. Der wurde ek noch sprekkers fan it Nedersaksysk yn oare provinsjes socht, dat miskien kinne jo oare gaadlike kandidaten in tip jaan.

It ûndersyk duorret 15-20 minuten. Foar it grutste part dêrfan sette jo Nederlânske wurden oer nei jo lokale taalfariant en sprekke jo dy yn. Hjir heart fierder allinnich in lytse fragelist by en it ynsprekken fan in tal sinnen.

Meidwaan:
Nim kontakt op mei Raoul Buurke

Fergoeding
€ 10,00 en eventueel reiskosten.

Kontakt
Programmeur en datawittenskipper dr. ing. Wilbert Heeringa is foar de Fryske Akademy by dit projekt behelle. Jo kinne him maile.