Skip to main content

Eksterne beoardieling

De KNAW hâldt it finansjeel en wittenskiplik tafersjoch oer de Fryske Akademy. Yn dat ramt wurdt ien kear yn 'e seis jier yn opdracht fan 'e KNAW in ûndersyksevaluaasje fan it ynstitút útfierd. In eksterne fisitaasjekommisje jout dan in ûnôfhinklik en saakkundich oardiel oer de wittenskiplike prestaasjes fan 'e Fryske Akademy oer de ôfrûne seis jier. 

De meast resinte fisitaasje fûn plak yn novimber 2015. Hjirûnder is alle dokumintaasje fan de twa lêste fisitaasjes werom te finen.

 

Evaluaasjedossier 2009-2014 (2015)

Hjirûnder binne as PDF te downloaden:

 

Evaluaasjedossier 2002-2008 (2009)

Hjirûnder binne as PDF te downloaden: