Skip to main content

Eveneminten

sep

26

In feestlike gearkomste yn Tresoar, mei spesjale oandacht foar talich ferskaat op ’e skoalle. Elkenien is wolkom, de tagong is fergees.

Mear lêze

sep

30

Jelske Dijkstra (Fryske Akademy): 'Speakaboo: duurzame en inclusieve logopedische screening van spraakontwikkeling bij meertalige kinderen (3-6 jaar)'

Mear lêze

okt

01

Dr. Simon Halink (Fryske Akademy) fersoarget yn it Wykein fan 'e Wittenskip in wier famyljekolleezje: 'Fan wa is it ferline?'

Mear lêze

okt

08

De Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy organisearret in sympoasium oer de houtfeart en houthannel yn de iermoderne tiid.

Mear lêze

nov

18

Prof. dr. mr. Hylkje de Jong (heechlearaar Rjochtsskiednis): 'Romeins recht in Context’ / Rob Bruntink (ekspert palliative soarch): ‘Hopen op het beste, voorbereiden op het slechtste'.

Mear lêze