Skip to main content

Eveneminten

nov

19

Earste Akademylêzingen fan it winterskoft 2019-2020 mei bydragen fan Wiene van Hattum en Jan de Vries.

Mear lêze

nov

19

Oanfang: 19.45 oere by de Fryske Akademy, Ljouwert.

Mear lêze

nov

30

Gearkomste fan it Genealogysk Wurkferbân, mei presintaasje fan it Genealogysk Jierboek 2019. Oanfang: 13.30 oere, lokaasje: Tresoar.

Mear lêze

dec

03

Fjirde konferinsje oer lânskipsskiednis fan it Skiednisnetwurk foar Noard-Nederlând en Noardwest-Dútslân. Lokaasje: Aurich (D).

Mear lêze