Skip to main content

Eveneminten

jan

19

De tradisjonele fiskerij op 'e Sudersee en it Waad stiet sintraal op it (UTFERKOCHTE!) jiersympoasium maritime skiednis yn Ljouwert.

Mear lêze

maa

15

Presintaasjes fan Marike Lancel en Hinrich Slobbe op 'e lêste Akademylêzingen fan dit winterskoft yn Ljouwert en op 'e Jouwer.

Mear lêze

maa

22

De 17de International Conference on Minority Languages (ICML XVII) is fan 22 o/m 24 maaie 2019 yn Ljouwert. De oprop foar lêzingen is iepene.

Mear lêze

jun

12

De 10de International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) wurdt organisearre yn Ljouwert, 12-14 juny 2019.

Mear lêze

jun

26

ICLaVE|10 (Ljouwert, 26-28 juny 2019) is in wichtich foarum foar ûndersyk nei taalfariaasje yn Europa. Oprop foar lêzingen en panels is iepen.

Mear lêze