Skip to main content

Eveneminten

dec

15

Ir. Henk Westhoek (programmaleider/ senior researcher landbouw en voedsel, Planbureau voor de Leefomgeving) sprekt oer it EU-belied fan boer ta board.

Mear lêze

jan

19

Jurgen Tiekstra en Herman van Vliet binne de sprekkers op dizze twadde dei yn de nije rige Akademylêzingen.

Mear lêze

feb

03

It tema fan dizze edysje: 'Friezen in de gewestelijke admiraliteiten (16de-18de eeuw). Bevelhebbers, bemanningen en bestuurders'. Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

maa

12

Michiel Galama en Janneke Spoelstra binne de sprekkers op dizze tredde en lêste dei yn de nije rige Akademylêzingen.

Mear lêze