Skip to main content

Fakatuere: Lid fan de Ried fan Tafersjoch

By de Fryske Akademy is in fakatuere foar in Lid fan de Ried fan Tafersjoch. Wy sykje in entûsjaste, konstruktive en posityf krityske kandidaat, dy’t har/him mei de kollega’s yn de Ried ynsette wol foar it tafersjoch op in boeiende en ambisjeuze organisaasje op it mêd fan de Fryske  taal, kultuer en skiednis. Lês mear .....