Skip to main content

'Juwieltsjes yn it Omrop-argyf'

Mear as twatûzen oeren radio-útstjoeringen fan Omrop Fryslân binne yn it FAME-projekt mei spraakwerkenningssoftware digitalisearre. Taalkundige Jelske Dijkstra fan de Fryske Akademy leit hjoed yn de Volkskrant út hoe't se de kompjûter leard hat om it Frysk en it Nederlânsk út elkoar te heljen.

De wichtigste útdaging wie neffens Dijkstra it saneamde code-switching. 'Sprekers wisselen soms in één zin tussen Fries en Nederlands en soms ook Engels.’

De spraakwerkenning rekket dêrtroch gauris yn de tiis: ‘Als voorbeeld: het officiële Friese woord voor gereedschap is ark. Zo staat het in het woordenboek. Het punt is dat bijna iedereen gereedskap zegt. De software moet dus herkennen dat daar een vernederlandsing is binnengeslopen in het Fries.’

 

  • Sykje radio-útstjoeringen út it Omrop-argyf (1955-2000): zoeken.fame.frl