Skip to main content

News articles

May

24

Mei sân flaters yn syn Grut Frysk Diktee wûn Lútsen Bakker fan Grins it Gouden Dakje, lykas foarich jier.

Read more

May

23

Foar it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek sykje wy in redaksje-assisint foar 19 oeren wyks.

Read more

May

22

On Tuesday, you can watch 'It Grut Frysk Diktee-De Opwaarmer' and on Wednesday is the broadcast of It Grut Frysk Diktee! Will you participate again?

Read more

May

15

On Saturday 24 June, the Fryske Akademy is organising a conference on Sater Frisian, the 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Read more

May

14

With the DIACLEU project, Hans Van de Velde (Fryske Akademy) is working on an overview of dialect classifications of the endogenous languages ​​spoken in Europe.

Read more