Skip to main content

Latest news

Dec

06

6 desimber 2018 - Sakrekt ferskynd is in nij Beaken-nûmer, mei bydragen fan Jarich Hoekstra, Ferenc Postma en Riemer Reinsma.

Read more

Nov

22

22 November 2018 - What makes certain irregular phenomena being preserved longer in language than others? A new study explains.

Read more

Nov

20

20 November 2018 - Yesterday and today, a group of teachers from North Frisia (Germany) visited the province of Fryslân/Friesland.

Read more

Oct

16

16 October 2018 – With a partner meeting at the Fryske Akademy, the project VirtuLApp was launched yesterday.

Read more

Jun

21

21 June 2018 – The lexicography of lesser used languages is the theme of the International Journal of Lexicography's special issue.

Read more

 

 

See more news articles

Events

Dec

18

Lecture by Daan van Esch (Google) about building language technology by the global IT player. Location: Fryske Akademy, starts 14:00 hrs.

Read more

May

22

From 22 to 24 May 2019, the 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) takes place in Leeuwarden. Call for papers is open.

Read more

Jun

12

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) will be organised in Leeuwarden, 12-14 June 2019.

Read more

Jun

26

ICLaVE|10 (26-28 June 2019) is an important forum for research in the area of language variation in Europe. Calls for panels and papers are open.

Read more

See more events

 

 

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Jun

29

It BHC is in korpus foar ûndersikers en studinten dy't de fonetyk, fonology, fariaasje en feroaring yn it sprutsen Frysk bestudearje wolle.

Read more

Aug

10

Wy dogge ûndersyk nei ekonomysk belied yn de krimpregio Noardeast-Fryslân en bringe jierrapporten oer ekonomyske trends út.

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Jun

29

It nijste nûmer fan It Beaken is in spesjaalnûmer oer de ramp fan 1666 op Flylân en Skylge. Aldere nûmers binne online beskikber.

Read more

Aug

10

De skiedskriuwing fan de Boalserter Suvelskoalle (1880-1995) kin fia ûndersteande link besteld wurde foar € 25,00, ynkl. ferstjoerkosten.

Read more

Aug

10

Mei de listen fan bewapene mannen yn Fryslân (1552) en op it Amelân (1558). No te keap by útjouwerij Verloren en yn 'e boekhannel.

Read more

Our activities in Leeuwarden-Fryslân 2018

What will the Fryske Akademy organize for visitors, for researchers and culture lovers in the European Capital of Culture year 2018?

Read more about our activities in the context of LF2018

Sponsors