Skip to main content

Latest news

Dec

03

Nei oanlieding fan de lansearring fan it nije online taalportaal Frysker.nl hawwe de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân in...

Read more

Nov

30

Mercator's Erasmus+ project VirtuLApp has won the second prize of the Nuffic European Language Label for innovative education. VirtuLApp's game...

Read more

Nov

18

The Linguistics Circle of the Frisian Academy organises its annual meeting this year, as part of the ‘Myn Taal’ festivities in Fryslân around...

Read more

Nov

13

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organisearje in gedichtewedstriid foar jong en âld mei prizen yn ferskate leeftiidskategoryen. Oanlieding is...

Read more

See more news articles or events

Events

Dec

08

"Family language policies among Quebec-based parents raising multilingual infants and toddlers."

 

Read more

Jan

18

Dr. Sander Ebbers, Intergrale Veiligheidskunde & onderzoeksgroep Cybersafety, NHL: ‘Hoe kun je als burger jezelf weerbaarder maken tegen cybercrime’...

Read more

Feb

12

Jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis: mear ynformaasje folget.

Read more

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Jan

30

Taalweb Frysk is in website mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas staveringshifkers, de foarkarswurdlist en wurdboeken.

Read more

Feb

01

Wy biede betroubere sifers en analyzes en identifisearje kânsen en bedrigings foar de Agri & Food-sektor yn Fryslân.

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Jul

01

Dizze bondel bringt de bêste artikels fan de yn 2015 ferstoarne histoarikus Wiebe Bergsma by inoar oer it religieus ferskaat fan de iermoderne tiid.

Read more

Jan

28

Nei jierren fan yntinsyf wurk it Graet Hylper Wordebook klear, mei mear as tûzen siden! Bestelle kin ûnder oaren fia de Afûk-websjop.

Read more

Jan

15

Spesjaalnûmer It Beaken oer de 'Fryske frijheid': in rige artikels nei oanlieding fan it 500-jierrich jubileum fan it Fryske frijheidsprivileezje.

Read more

Sponsors