Skip to main content

Latest news

Mar

07

7 March 2019 - In the Czech Republic, € 15.000 is made available for the production of a history book of Frisian literature in Czech.

Read more

Dec

20

20 December 2018 - Our institute is closed from Monday 24 December to Wednesday 2 January. See you in 2019!

Read more

Nov

22

22 November 2018 - What makes certain irregular phenomena being preserved longer in language than others? A new study explains.

Read more

Nov

20

20 November 2018 - Yesterday and today, a group of teachers from North Frisia (Germany) visited the province of Fryslân/Friesland.

Read more

Oct

16

16 October 2018 – With a partner meeting at the Fryske Akademy, the project VirtuLApp was launched yesterday.

Read more

 

 

See more news articles

Events

May

22

From 22 to 24 May 2019, the 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) takes place in Leeuwarden. Call for papers is open.

Read more

Jun

12

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) will be organised in Leeuwarden, 12-14 June 2019.

Read more

Jun

26

Registration is open for ICLaVE|10 (26-28 June 2019), an important forum for research in the area of language variation in Europe.

Read more

See more events

 

 

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Feb

01

Wy biede betroubere sifers en analyzes en identifisearje kânsen en bedrigings foar de Agri & Food-sektor yn Fryslân.

Read more

Jun

29

Foar in ûndersyk binne wy op 'e syk nei besitters fan berteleppels of oare sierleppels mei in ynskripsje. Hawwe jo ek ien? Meld it ús!

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Jan

28

Nei jierren fan yntinsyf wurk ferskynt 29 maart it Graet Hylper Wordebook op mear as tûzen siden! Yntekenpriis oant 1 maart 2019: 50 euro.

Read more

Jan

15

In skiedskriuwing fan de molkefabriken yn Fryslân troch Marijn Molema en Peter Karstkarel, mei byld út de kolleksje fan Ronald Visser.

Read more

Aug

10

Mei de listen fan bewapene mannen yn Fryslân (1552) en op it Amelân (1558). No te keap by útjouwerij Verloren en yn 'e boekhannel.

Read more

Sponsors