Skip to main content

Latest news

Apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden dy't te meitsjen hawwe mei de koroanaútbraak.

Read more

Mar

16

16 March 2020 - Because of the Corona measures the Fryske Akademy is closed.

Read more

Feb

25

25 February 2020 – The third Letterkundedei will be on 6 November 2020 in Leeuwarden. Our theme is: Liberation iN Frisian Literature.

Read more

May

14

14 May 2019 – Next week, researchers and policy makers in Leeuwarden will discuss challenges and chances of minority languages.

Read more

See more news articles or events

Events

Jun

28

FA/Mercator-ûndersiker Kircher wurket mei oan de Erasmus+ ENROPE Intensive Study Week #3 fan de Universitat Ramon Llull - Barcelona (ES).

Read more

Jul

05

Fryske Akademy-ûndersikers IJssennagger en Nijdam wurkje mei oan de 'Old Frisian Summer School' fan de universiteiten fan Grins & Oxford (UK).

Read more

Jul

10

FA/Mercator ûndersiker Kircher en kollega's (Universities McGill & Concordia) sprekke tegearre op de konferinsje 'ISB13', University of Warsaw (PL).

Read more

Aug

15

FA/Mercator ûndersiker Kircher presintearret har ûndersyk nei 'Intergenerational language transmission' tidens AILA2021, Universiteit fan Grins.

Read more

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Jan

30

Taalweb Frysk is in website mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas staveringshifkers, de foarkarswurdlist en wurdboeken.

Read more

Feb

01

Wy biede betroubere sifers en analyzes en identifisearje kânsen en bedrigings foar de Agri & Food-sektor yn Fryslân.

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Jul

01

Dizze bondel bringt de bêste artikels fan de yn 2015 ferstoarne histoarikus Wiebe Bergsma by inoar oer it religieus ferskaat fan de iermoderne tiid.

Read more

Jan

28

Nei jierren fan yntinsyf wurk it Graet Hylper Wordebook klear, mei mear as tûzen siden! Bestelle kin ûnder oaren fia de Afûk-websjop.

Read more

Jan

15

Spesjaalnûmer It Beaken oer de 'Fryske frijheid': in rige artikels nei oanlieding fan it 500-jierrich jubileum fan it Fryske frijheidsprivileezje.

Read more

Sponsors