Skip to main content

Latest news

Oct

16

16 oktober 2018 – With a partner meeting at the Fryske Akademy, the project VirtuLApp was launched yesterday.

Read more

Jun

21

21 June 2018 – The lexicography of lesser used languages is the theme of the International Journal of Lexicography's special issue.

Read more

Apr

14

14 April 2018 - From 14 April onwards, everyone can participate in a new online course about the Frisian language: Frisian MOOC.

Read more

Jan

26

26 January 2018 – It all starts this weekend: the official opening of Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture. What are we going to do in 2018?...

Read more

Dec

18

18 December 2017 - Mercator Research Centre published its 50th Regional Dossier — on the Romansh language in Switzerland.

Read more

 

 

See more news articles

Events

May

22

From 22 to 24 May 2019, the 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) takes place in Leeuwarden. Call for papers is open.

Read more

Jun

12

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) will be organised in Leeuwarden, 12-14 June 2019.

Read more

Jun

26

ICLaVE|10 (26-28 June 2019) is an important forum for research in the area of language variation in Europe. Calls for panels and papers are open.

Read more

See more events

 

 

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Jun

29

It BHC is in korpus foar ûndersikers en studinten dy't de fonetyk, fonology, fariaasje en feroaring yn it sprutsen Frysk bestudearje wolle.

Read more

Aug

10

Wy dogge ûndersyk nei ekonomysk belied yn de krimpregio Noardeast-Fryslân en bringe jierrapporten oer ekonomyske trends út.

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Jun

29

It nijste nûmer fan It Beaken is in spesjaalnûmer oer de ramp fan 1666 op Flylân en Skylge. Aldere nûmers binne online beskikber.

Read more

Aug

10

De skiedskriuwing fan de Boalserter Suvelskoalle (1880-1995) kin fia ûndersteande link besteld wurde foar € 25,00, ynkl. ferstjoerkosten.

Read more

Aug

10

Mei de listen fan bewapene mannen yn Fryslân (1552) en op it Amelân (1558). No te keap by útjouwerij Verloren en yn 'e boekhannel.

Read more

Our activities in Leeuwarden-Fryslân 2018

What will the Fryske Akademy organize for visitors, for researchers and culture lovers in the European Capital of Culture year 2018?

Read more about our activities in the context of LF2018

Sponsors