Skip to main content

Latest news

May

14

14 May 2019 – Next week, researchers and policy makers in Leeuwarden will discuss challenges and chances of minority languages.

Read more

May

02

2 May 2019 - The 10th Conference on Frisian Linguistics is on Friday 25 October 2019. We invite everyone to participate. CfP deadline: 1 August.

Read more

Mar

07

7 March 2019 - In the Czech Republic, € 15.000 is made available for the production of a history book of Frisian literature in Czech.

Read more

Dec

20

20 December 2018 - Our institute is closed from Monday 24 December to Wednesday 2 January. See you in 2019!

Read more

Nov

22

22 November 2018 - What makes certain irregular phenomena being preserved longer in language than others? A new study explains.

Read more

 

 

See more news articles

Events

Oct

25

This conference day is of interest to everyone who actively or passively participates in Frisian linguistics. Call for papers deadline: 1 August.

Read more

See more events

 

 

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Feb

01

Wy biede betroubere sifers en analyzes en identifisearje kânsen en bedrigings foar de Agri & Food-sektor yn Fryslân.

Read more

Jun

29

Foar in ûndersyk binne wy op 'e syk nei besitters fan berteleppels of oare sierleppels mei in ynskripsje. Hawwe jo ek ien? Meld it ús!

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Jul

01

Dizze bondel bringt de bêste artikels fan de yn 2015 ferstoarne histoarikus Wiebe Bergsma by inoar oer it religieus ferskaat fan de iermoderne tiid.

Read more

Jan

28

Nei jierren fan yntinsyf wurk it Graet Hylper Wordebook klear, mei mear as tûzen siden! Bestelle kin ûnder oaren fia de Afûk-websjop.

Read more

Jan

15

Twadde spesjaalnûmer fan It Beaken yn it ramt fan Fryske literatuerstúdzjes: fjirtjin lêzingen fan de Twadde Fryske Letterkundedagen (2018).

Read more

Sponsors