Skip to main content

Latest news

May

25

De Fryske Akademy is yn ferbân mei Himelfeartsdei ticht op tongersdei 26 en freed 27 maaie. Moandei 30 maaie sette wy wer útein.

Read more

May

17

We have a vacancy for a software developer for 38 hours a week.

Read more

Apr

21

Dr. Cesko Voeten fan de Fryske Akademy hat in prestizjeuze Rubicon-subsydzje krigen fan de Nederlânske Organisaasje foar Wittenskiplik Undersyk (NWO...

Read more

Mar

28

It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje. Dat is foar it earst sûnt It Grut Frysk Diktee yn 2018 op it Aldehoustertsjerkhôf wie, mei in...

Read more

See more news articles or events

Events

May

28

De tún fan de Fryske Akademy is op sneon 28 maaie (en snein 29 maaie) it dekôr foar optredens fan it Fries Straatfestival en Uitgesteld Geluk.

Read more

Jun

21

Simon Coupland is as ûndersiker ferbûn oan Cambridge University. Yn juny is Coupland as gastûndersiker by de Fryske Akademy oan it wurk. Op útnûging...

Read more

Sep

14

The second Conference on Frisian Humanities that will take place from 14 to 16 September. Theme: resilience

Read more

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Jan

30

Taalweb Frysk is in website mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas staveringshifkers, de foarkarswurdlist en wurdboeken.

Read more

Feb

01

Wy biede betroubere sifers en analyzes en identifisearje kânsen en bedrigings foar de Agri & Food-sektor yn Fryslân.

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Jul

01

Dizze bondel bringt de bêste artikels fan de yn 2015 ferstoarne histoarikus Wiebe Bergsma by inoar oer it religieus ferskaat fan de iermoderne tiid.

Read more

Jan

28

Nei jierren fan yntinsyf wurk it Graet Hylper Wordebook klear, mei mear as tûzen siden! Bestelle kin ûnder oaren fia de Afûk-websjop.

Read more

Jan

15

Spesjaalnûmer It Beaken oer de 'Fryske frijheid': in rige artikels nei oanlieding fan it 500-jierrich jubileum fan it Fryske frijheidsprivileezje.

Read more

Sponsors