Skip to main content

Latest news

Apr

14

14 April 2018 - From 14 April onwards, everyone can participate in a new online course about the Frisian language: Frisian MOOC.

Read more

Jan

26

26 January 2018 – It all starts this weekend: the official opening of Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture. What are we going to do in 2018?...

Read more

Dec

18

18 December 2017 - Mercator Research Centre published its 50th Regional Dossier — on the Romansh language in Switzerland.

Read more

Jul

24

24 July 2017 - In 2018, we will organize the first Conference on Frisian Humanities, as a successor of the Philologists' Conference.

Read more

Jul

06

6 July 2017 - The website dictionaryportal.eu, in which dictionaries in a variety of European languages can be found, is now available in Frisian.

Read more

 

 

See more news articles

Events

Jun

27

COLING symposium in collaboration with RUG/Campus Fryslân on the use of digital technology in minority languages like Frisian.

Read more

Jun

27

On 27 June, as many people as possible will take part in the Grut Frysk Diktee (Great Frisian Dictation) in the open air.

Read more

Jul

19

Lecture at the Fryske Akademy (Heritage Room) by Jeroen van de Weijer (Shanghai International Studies University): Words are constructions, too.

Read more

Aug

25

Op de fyts om de âlde Middelsee hinne en ûnderweis kofje, bôle en in boeiend ferhaal. Doch mei mei de fytstocht fan ús wurkferbannen.

Read more

Jun

26

ICLaVE|10 (Leeuwarden, 26-28 June 2019) is an important forum for research in the area of language variation in Europe. We now invite panel proposals....

Read more

See more events

 

 

What we do

The Fryske Akademy focuses on scientific research into the Frisian language, multilingualism and regional history. We publish books, develop language tools, and organize symposiums, lectures and conferences.

The Fryske Akademy was founded in 1938 and is affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1990. 

Projects

Aug

10

Wy dogge ûndersyk nei ekonomysk belied yn de krimpregio Noardeast-Fryslân en bringe jierrapporten oer ekonomyske trends út.

Read more

Jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Read more

Publications

Aug

10

De skiedskriuwing fan de Boalserter Suvelskoalle (1880-1995) kin fia ûndersteande link besteld wurde foar € 25,00, ynkl. ferstjoerkosten.

Read more

Aug

10

Mei de listen fan bewapene mannen yn Fryslân (1552) en op it Amelân (1558). No te keap by útjouwerij Verloren en yn 'e boekhannel.

Read more

Our activities in Leeuwarden-Fryslân 2018

What will the Fryske Akademy organize for visitors, for researchers and culture lovers in the European Capital of Culture year 2018?

Read more about our activities in the context of LF2018

Sponsors